Telefon: 22/410-001

Bodajk

29/2009. (VIII. 6.) R

Bodajk Város Önkormányzat
29/2009. (VIII. 6.)
rendelete
 
a gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 6. §-a.
Hatálytalan 2009. 08. 10-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére - a gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága az eljárás során környezettanulmánnyal ellenőrizhető. A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal ügyintézője a Lila Akác Gondozó Ház Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) családgondozójának bevonásával készíti el."
 
 
2. §
 
A Rendelet 11. § (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséről a „Móri” Többcélú Kistérségi Társulás és a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány által kötött ellátási szerződés alapján gondoskodik a Szociális Szolgáltató Központ útján.
 
(2) A Szociális Szolgáltató Központ ellátja a Gyvt. 39-40. §-ban foglalt feladatokat. A családsegítés területén különösen szoros (napi) kapcsolatot kell kialakítani a Polgármesteri Hivatallal, az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal, a közoktatási intézményekkel, a védőnőkkel, háziorvosokkal, a munkaügyi központ illetékes kirendeltségével, valamint a hajléktalan szállásokkal és más átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekkel.
 
(3) A Szociális Szolgáltató Központ javaslatot tesz az önkormányzat felé a gyermekvédelem helyi rendszerének fejlesztésére, az egyes ellátások igénybevételének részletes szabályaira, új ellátási formák bevezetésére.
 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - a gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. Amennyiben a kérelmet a jegyzőnél nyújtják be, azt haladéktalanul a Szociális Szolgáltató Központhoz kell továbbítani."
 
 
3. §
 
A Rendelet 12. §-a és 13. §-a az előttük álló alcímekkel együtt hatályukat vesztik.
 
 
4. §
 
A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"16. §
 
A Szociális Szolgáltató Központ a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet mellékletének XI. számú adatlapját köteles vezetni."
 
 
5. §
 
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
 
 
6. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 
(2) Ez a rendelet 2009. augusztus 10-én hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. augusztus 5.
 
 
  Oszlánszki Zsolt dr.                                           Nagy Gábor
polgármester                                                      jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. augusztus 6.
                                                                                                               dr. Nagy Gábor
                                                                                                                  jegyző
 
 

1. melléklet    
 
A BAK Kft. konyháján alkalmazandó étkezési térítési díjak 2009. július 1-jétől
 
 
Norma összege
(Ft/adag/fő)
 
 
Fizetendő térítési díj
norma + 25 % ÁFA
(Ft/adag/fő)
 
Óvoda
(tízórai, ebéd, uzsonna)
 
290 362
Menza
(ebéd)
 
240 300
Napközi
(tízórai, ebéd, uzsonna)
 
385
(240+145)
480
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu