Telefon: 22/410-001

Bodajk

28/2009. (VIII. 6.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
28/2009. (VIII. 6.)
rendelete
 
a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 7. §-a, hatálytalan 2009. 08. 10-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szoctv.) kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére - a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"b) Szükség esetén környezettanulmányt készít az igénylőnél a Lila Akác Gondozó Ház Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) családgondozójának bevonásával."
 
 
2. §
 
(1) A Rendelet 7. § (2)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A Szoctv. 37/D. § (4) bekezdése alapján együttműködésre kijelölt szerv a Szociális Szolgáltató Központ.
 
(3) Az aktív korúak ellátására jogosult, a Szoctv. 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Szociális Szolgáltató Központtal. Az együttműködésre kötelezett a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni az együttműködésre kijelölt intézményt, és 30 napon belül köteles megkötni a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodást.
 
(4) A Szociális Szolgáltató Központ a jelentkezési határidő lejártát követő 8 napon belül köteles jelezni a jegyzőnek, ha az együttműködésre kötelezett személy nem vetette nyilvántartásba magát és távolmaradásának okát előre nem jelezte, illetve nem igazolta."
 
(2) A Rendelet 7. § (6) bekezdése hatályát veszti, egyidejűleg a (7)-(8) bekezdés számozása (6)-(7) bekezdésre változik.
 
 
3. §
 
A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"16. §
 
A Szoctv. 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézője, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője, a védőnői szolgálat védőnői, a háziorvosok, a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona (8053 Bodajk, Fehérvári u. 12.) vezetője, a Karitász helyi vezetője, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke."
 
 
4. §
 
A Rendelet 17. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A jogosult által fizetendő térítési díjat a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig a BAK Kft. konyháján a jogosultnak kell megfizetnie. Az önkormányzati támogatás havi elszámolás alapján, számla ellenében a BAK Kft. részére kerül kifizetésre."
 
 
5. §
 
A Rendelet 18. §-20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép
"Házi segítségnyújtás
 
18. §
 
A házi segítségnyújtás feladatait Bodajkon a Szociális Szolgáltató Központ látja el a „Móri” Többcélú Kistérségi Társulás és a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány által kötött ellátási szerződés alapján.
 
 
Családsegítés
 
19. §
 
A családsegítés feladatait Bodajkon a Szociális Szolgáltató Központ látja el a „Móri” Többcélú Kistérségi Társulás és a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány által kötött ellátási szerződés alapján.
 
 
Az ellátások biztosítása
 
20. §
 
Az étkeztetést, házi segítségnyújtást, a nappali ellátást idősek részére, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítő szolgálatot, támogató szolgáltatást, közösségi pszichiátriai ellátást, szenvedélybetegek közösségi ellátását, családsegítést, az önkormányzat a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés alapján biztosítja."
 
 
6. §
 
A Rendelet 21. § (1) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díját (intézményi térítési díj) a képviselő-testület évente 2 alkalommal - január 31-ig, illetve augusztus 31-ig - az intézményvezetők javaslatát figyelembe véve állapíthatja meg. Ennek összege 2009. július 1-jétől bruttó 600 Ft."
 
"(4) A "Móri" Többcélú Kistérségi Társulás és a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány között létrejött ellátási szerződés alapján a szolgáltatást (házi segítségnyújtás, nappali ellátás) igénybe vevők által fizetett térítési díjakat Bodajk Város Önkormányzatával egyetértve a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány állapítja meg és szedi be."
 
 
7. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 
(2) Ez a rendelet 2009. augusztus 10-én hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. augusztus 5.
 
 
      Oszlánszki Zsolt                                     dr. Nagy Gábor
polgármester                                             jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. augusztus 6.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu