Telefon: 22/410-001

Bodajk

27/2009. (VII. 6.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
27/2009. (VII. 6.)
rendelete
 
Bodajk város parkolási rendjéről szóló 7/2009. (IV. 3.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2009. 08. 03.-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. §-ában foglaltakra, Bodajk város parkolási rendjéről szóló 7/2009. (IV. 3.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 5. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
"(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz."
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba és 2009. augusztus 3-án hatályát veszti.
 
Bodajk, 2009. július 3.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                              dr. Nagy Gábor
polgármester                                                        jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. július 6.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu