Telefon: 22/410-001

Bodajk

25/2009. (VII. 6.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
25/2009. (VII. 6.)
rendelete
 
a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló
24/2008. (XI. 27.) rendelet módosításáról
 
Hatlyon kívül helyezte ugyanezen rendelet 4. §-a, hatálytalan 2009. 08. 03-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 24/2008. (XI. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A rendelet hatálya a Bodajk város közigazgatási területén működtetett - a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben (továbbiakban: hulladékgazdálkodási rendelet) szabályozott - települési hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokra terjed ki."
 
 
2. §
 
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) A települési szilárd hulladékok esetében a díjfizetés alapja a hulladékgazdálkodási rendelet alapján végzett közszolgáltatás."
 
 
3. §
 
A Rendelet 3. § (1) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) A települési folyékony hulladékok esetében a díjfizetés alapja a hulladékgazdálkodási rendelet alapján végzett közszolgáltatás."
"(4) Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló külön rendeletben megállapított díj tartalmazza a települési folyékony hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának költségeit."
 
 
4. §
 
Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba és 2009. augusztus 3-án hatályát veszti.
 
Bodajk, 2009. július 3.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                             dr. Nagy Gábor
polgármester                                                     jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. július 6.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                       jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu