Telefon: 22/410-001

Bodajk

22/2009. (VI. 2.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
22/2009. (VI. 2.)
rendelete
 
a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 3. §-a, haálytalan 2009. 07.01-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
„2. §
 
A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetését:
a) 402.046 eFt bevétellel, ezen belül:
aa) 11.455 eFt működési bevétellel,
ab) 255.415 eFt sajátos bevétellel,
ac) 12.065 eFt támogatással, átvett pénzeszközzel,
ad) 38.051 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevétellel,
ae) 6.000 eFt felhalmozási célú pénzeszközzel,
af) 79.060 eFt hitelfelvétellel, kölcsöntörlesztéssel;
 
b) 402.046 eFt kiadással, ezen belül:
ba) 69.420 eFt személyi jellegű kiadással,
bb) 21.177 eFt munkaadókat terhelő járulékokkal,
bc) 79.185 eFt dologi kiadással,
bd) 54.083 eFt támogatással, átadott pénzeszközzel,
be) 22.873 eFt felújítással,
bf) 133.608 eFt felhalmozással,
bg) 11.700 eFt hitel-, kölcsöntörlesztéssel,
bh) 10.000 eFt tartalékkal
fogadja el.”
 
 
2. §
 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, 1/a sz. melléklete helyébe e rendelet 1/a sz. melléklete, 1/b sz. melléklete helyébe e rendelet 1/b sz. melléklete lép.
 
 
3. §
 
Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba és 2009. július 1-jén hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. június 2.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                         dr. Nagy Gábor
polgármester                                                 jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. június 2.
 
                                                                                                               dr. Nagy Gábor
                                                                                                                    jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu