Telefon: 22/410-001

Bodajk

21/2009. (V. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
21/2009. (V. 28.)
rendelete
 
a helyi építési szabályzatról szóló 14/2004. (X. 1.) ÖKR. sz. rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2010. 01. 01-től
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi építési szabályzatról szóló 14/2004. (X. 1.) ÖKR. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 30. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészük ki:
"(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz."
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. december 28-án lép hatályba és 2010. január 1-jén hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. május 27.
 
 
   Oszlánszki Zsolt                                                 dr. Nagy Gábor
polgármester                                                            jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. május 28.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                     jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu