Telefon: 22/410-001

Bodajk

20/2009. (V. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
20/2009. (V. 28.)
rendelete
 
az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 34/2008. (XII. 18.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2009. 06. 03-tól.
 
 
A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére - az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 34/2008. (XII. 18.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 2. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészük ki:
"(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz."
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba és 2009. június 3-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. május 27.
 
 
      Oszlánszki Zsolt                                             dr. Nagy Gábor
  polgármester                                                     jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. május 28.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu