Telefon: 22/410-001

Bodajk

18/2009. (V. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
18/2009. (V. 28.)
rendelete
 
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 19/2008. (X. 1.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2009. 06. 03-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 19/2008. (X. 1.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 5. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészük ki:
"(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz."
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba és 2009. június 3-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. május 27.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                              dr. Nagy Gábor
polgármester                                                       jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. május 28.
                                                                                                                  dr. Nagy Gábor
                                                                                                                       jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu