Telefon: 22/410-001

Bodajk

13/2009. (IV. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
13/2009. (IV. 30.)
rendelete
 
a móri kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről szóló 24/2004. (XII. 28.) ÖKR. sz. rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2009. 05. 03-tól
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a móri kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről szóló 24/2004. (XII. 28.) ÖKR. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 3. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészük ki:
"(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz."
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba és 2009. május 3-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. április 29.
 
 
       Oszlánszki Zsolt                                    dr. Nagy Gábor
  polgármester                                           jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. április 30.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                     jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu