Telefon: 22/410-001

Bodajk

12/2009. (IV. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
12/2009. (IV. 30.)
rendelete
 
a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló
17/2007. (XII. 20.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a, hatálytalan 2009. 05. 03-tól
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 17/2007. (XII. 20.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészük ki:
"(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz."
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba és 2009. május 3-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. április 29.
 
 
   Oszlánszki Zsolt                                        dr. Nagy Gábor
polgármester                                                jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. április 30.
                                                                                                              dr. Nagy Gábor
                                                                                                                    jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu