Telefon: 22/410-001

Bodajk

11/2009. (IV. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
11/2009. (IV. 30.)
rendelete
 
a közművesítési hozzájárulásról
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 36/2009. (X. 28.) rendelete.
Hatálytalan visszamenőlegesen 2009. május 1-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a közművesítési hozzájárulásról a következő rendeletet alkotja:
 
 
A rendelet hatálya
 
1. §
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bodajk Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén önkormányzati beruházás útján megvalósuló, a 2. § aa) pontjában nevesített közmű fejlesztésével érintett ingatlanokra.
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánerőből megvalósuló közműhálózat fejlesztésekre.
 
 
Értelmező rendelkezések
 
2. §
 
E rendelet alkalmazásában:
a) közmű:
aa) víz- és csatornahálózat: a helyi közcélú víziközmű törzshálózatnak a szolgáltató tulajdonában, kezelésében vagy üzemeltetésében lévő része;
ab) gázelosztó vezetékhálózat: a fogyasztói igények kielégítésére szolgáló gázelosztó vezeték;
ac) út: a szilárd (kő, beton, aszfalt) burkolatú közút és a hozzá kapcsolódó felszíni vagy felszín alatti csapadékvíz elvezető rendszer.
b) közműhálózat fejlesztés: a közművesítetlen közterületen új közmű engedéllyel való építése, vagy meglévő közmű esetén a nagyobb teljesítményre való alkalmassá tétel érdekében annak átépítése, valamint a közterületi közműhálózat és az ingatlan közötti csatlakozó vezeték megépítése.
c) közműfejlesztéssel érintett ingatlan: az az ingatlan, amely a közterületi közművesítési beruházás esetén közvetlenül, vagy közvetve (pl. teleknyúlvánnyal, magánúttal, a közvetlenül érintett ingatlanokon adott szolgalmi úton keresztül) a létesített közművezetékről ellátható.
d) közművesítési hozzájárulás: az a befizetési kötelezettségként megállapított pénzösszeg, amelynek mértékét a beruházó Képviselő-testület e rendeletben határozza meg, s amely a beruházási összeg alapján, a közmű által kiszolgálandó ingatlanonként (annak területétől függetlenül) kerül megállapításra.
 
 
A közműhálózat fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések
 
3. §
 
(1) A közműhálózat fejlesztésről a Képviselő-testület dönt, a fejlesztést a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.
 
(2) A beruházás menete során a közműfejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosait a beruházásról értesíteni kell.
 
(3) A 2. § aa) pontjában meghatározott közművek kizárólag az adott közmű tulajdonosa, kezelője vagy üzemeltetője hozzájárulásával létesíthetők.
 
 
A közművesítési hozzájárulás fizetésének kötelezettsége és a fizetésre kötelezettek
 
4. §
 
(1) A közműhálózat fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa az (5) bekezdésben meghatározott közművesítési hozzájárulást (továbbiakban: hozzájárulás) egy összegben köteles fizetni. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak által fizetendő hozzájárulás – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – tulajdoni hányaduk szerint kerül megállapításra.
 
(2) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli a jogelődje által még meg nem fizetett hozzájárulás.
 
(3) A hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható.
 
(4) Az Önkormányzat által kezdeményezett közműfejlesztések esetén beruházási költségként figyelembe kell venni a közmű létesítésével kapcsolatban felmerült összes költséget (tervezés, engedélyezés, kivitelezés stb.), melynek meghatározására a beruházás pénzügyi lezárását követően kerül sor.
 
(5) A közművekkel ellátásra került ingatlanokra felosztandó közművesítési hozzájárulás mértéke a (4) bekezdés szerint meghatározott beruházási költség 90 %-a.
 
(6) A hozzájárulás lakóingatlanra eső összegét a közmű üzembe helyezését követő 3 hónapon belül kell az önkormányzat felé megfizetni.
 
 
Részletfizetési kedvezmény
 
5. §
 
(1) A hozzájárulás megfizetésére kamatmentes részletfizetési kedvezmény adható annak a magánszemély ingatlantulajdonosnak, akinél – az egy háztartásban együtt élőket figyelembe véve – az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének a háromszorosát.
 
(2) A részletfizetés időtartama az engedélyezéstől számított legfeljebb 12 hónap lehet.
 
(3) A részletfizetési kedvezmény az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kérelmezhető.
 
 
Eljárási szabályok
 
6. §
 
(1) A hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettséget és annak mértékét az Étv. 28. (4) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző az érintett ingatlantulajdonosokkal határozatban közli.
 
(2) A jegyzőnek a hozzájárulás megfizetésére vonatkozó eljárásában, illetve a meg nem fizetett hozzájárulás végrehajtásával kapcsolatban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 
 
Záró rendelkezések
 
7. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba, előírásait a hatálybalépésekor már folyamatban lévő közműhálózat fejlesztésekre is alkalmazni kell.
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Berek utcai közművesítési hozzájárulás megállapításáról szóló 20/2001. (X. 1.) ÖKR. sz. rendelet.
 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
 
Bodajk, 2009. április 29.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                        dr. Nagy Gábor
polgármester                                                jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. április 30.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 

 
1. sz. melléklet
K É R E L E M
közművesítési hozzájárulás részletfizetési kedvezményének igénybevételéhez
 Letölthető dokumentum
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu