Telefon: 22/410-001

Bodajk

10/2009. (IV. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
10/2009. (IV. 30.)
rendelete
 
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásaira - a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (I. 31.) rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
a) Bevételek összesen: 426.125 eFt, ezen belül:
- működési bevételek: 30.795 eFt,
- sajátos bevételek: 195.357 eFt,
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 125.395 eFt,
- támogatások, átvett pénzeszközök: 73.848 eFt,
- hitelek, kölcsönök: 300 eFt,
- pénzmaradvány felhasználása: 2.584 eFt,
- függő, átfutó bevétel: -2.154 eFt;
 
b) Kiadások összesen: 408.092 eFt, ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 71.202 eFt,
- járulékok: 22.312 eFt,
- dologi kiadások: 105.258 eFt,
- működési pénzeszköz átadás: 34.103 eFt,
- társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatásai: 14.504 eFt,
- felújítás: 66.571 eFt,
- felhalmozás: 32.943 eFt,
- felhalmozási pénzeszközátadás: 42.110 eFt,
- hitelek, kölcsöntörlesztés: 19.289 eFt,
- függő, átfutó kiadások: -200 eFt.
 
 
2. §
 
(1) A polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. sz. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként az 1/a sz. melléklet, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként az 1/b sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) A pénzmaradvány-, eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
(4) Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 
(5) Az önkormányzat vagyonleltárát a 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
(6) Az önkormányzat ellenőrzési ütemtervét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
 
(7) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
 
(8) Az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
 
(9) A fogorvosi szolgálat beszámolóját a 9. sz. melléklet tartalmazza.
 
(10) A Bakonyalja Önkormányzati Társulás zárszámadását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
 
(11) Környezetvédelmi Alap számla 2008. december 31-i záró pénzkészlete 1.405.140 Ft, e környezetvédelmi célra felhasználható keret egy részét a képviselő-testület a Fejérvíz Zrt. által ütemezett, a vízközmű rendszer fejlesztési és felújítási feladatainak finanszírozására fordítja, valamint a Semmelweis I. utcai szeméttelep monitoringozás kiadásait finanszírozza. A keret további részét következő döntésig az Alapban hagyja.
 
(12) Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2005. (II. 28.) ÖKR. sz. rendelet 2. § (5) bek. alapján adott adókedvezmény beépítésre került 0,6 millió Ft összegben. Kommunális adó alóli mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 851219., 851275., 851286. számú szakfeladatokon az 1. sz. mellékletben kimutatott összegben.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 
(13) A zárszámadás 2008. december 31. napján likvidhitelt, illetve hiányt nem tartalmazott. Az év során keletkezett többletbevételt a képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
 
 
3. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (I. 31.) rendelet, továbbá a módosításáról szóló 5/2008. (II. 29.), a 10/2008. (IV. 30.), a 13/2008. (VI. 27.), a 17/2008. (X. 1.) és a 2/2009. (II. 26.) rendelet.
 
 
Bodajk, 2009. április 29.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                              dr. Nagy Gábor
polgármester                                       jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. április 30.
                                                                                                            dr. Nagy Gábor
                                                                                                                 jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu