Telefon: 22/410-001

Bodajk

7/2009. (IV. 3.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
7/2009. (IV. 3.)
rendelete
 
Bodajk város parkolási rendjéről
 [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2009. (VII. 6.) rendelettel]
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. §-ában foglaltakra, Bodajk város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
(1) A jelen rendelet 1. mellékletében felsorolt közutakhoz, közterületekhez kapcsolódó építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. § (2) és (4) bekezdéseiben előírt mennyiségű és fajtájú járművek 50%-ának megfelelő számú várakozóhelyet kell biztosítani abban az esetben, ha a saját területen belül az nem megoldható. Ha az így kiszámított gépjárműszám nem egész érték, a felfelé kerekítés eredményeképpen kapott érték az irányadó.
 
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott előírás nem érvényesíthető lakásra és üdülőegységre.
 
 
2. §
 
(1) A jelen rendelet 2. mellékletében felsorolt közterületek, közutak területén a KRESZ szabályainak betartása mellett gépjármű parkolóhelyek jelölhetők ki az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhelyek részére. A kijelölést az önkormányzati közutak, közterületek kezelőjétől kell kérni. A kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell a parkoló kialakításának helyszínrajzát.
 
(2) A közterületek, közutak területén kijelölt parkolók után bérleti díjat kell fizetni. A díj mértéke személygépkocsi várakozóhelyenként üzleti, illetve magán felhasználás esetén egyszeri 200.000 Ft, közcélú felhasználás esetén díjmentes. A megváltás tényének továbbadására a jogutódlás szabályai az érvényesek. Közcélú felhasználásnak minősül minden, a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzékében kötelezően előírt tevékenység ellátása.
 
(3) A parkoló megváltás tényét a képviselő-testület az érintett ingatlan tulajdonosának, illetve az ügyben eljárni jogosultnak a kérelme alapján engedélyezi a felhasználási hely és a hozzá rendelt várakozó hely(ek) elhelyezésének meghatározásával. A megváltási díjat a kérelmező a használatba vételi engedély megkéréséig köteles megfizetni.
 
(4) A megváltásból befolyt összeget az önkormányzat elkülönített alszámlán, a költségvetésében elkülönítetten kezeli, melynek teljes összegét várakozóhelyek kialakítására használja fel.
 
 
3. §
 
(1) A Bányász ltp. 15. szám alatti óvoda épülethez, valamint a Bányász ltp. 21.-22. szám alatti iskola épülethez, mint közcélú intézményekhez a gépjármű várakozó helyeket (a fenti ingatlanon kialakítottakon túl) az önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi közterületeken, illetőleg közutakon biztosítja:
- a Bányász ltp. 293/112. helyrajzi számú közterület,
- a Bányász ltp. 291/7. helyrajzi számú önkormányzati magánterület.
 
(2) A parkolóhelyek kialakítását, kijelölését az (1) bekezdésben felsorolt közutak, közterületek sajátosságainak, rekonstrukciós terveinek figyelembevételével a közutak, közterületek kezelője határozza meg.
 
 
4. §
 
A 3. § (1) bekezdésében felsorolt intézmények gépjármű-várakozóhelyein kívüli közterületeken, közutakon vállalkozások, szolgáltatások részére parkolási lehetőség biztosítható.
 
 
5. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.
 
 (2)1. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
 
Bodajk, 2009. április 2.
 
 
 
   Oszlánszki Zsolt                                       dr. Nagy Gábor
polgármester                                                jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. április 3.
                                                                                                      dr. Nagy Gábor
                                                                                                           jegyző
 
  1. Kiegészítette: 27/2009. (VII. 6.) rendelet
 

 
1. melléklet a 7/2009.(IV. 3.) rendelethez
 
 
- Bányász ltp. 293/112. helyrajzi számú közterület
- Bányász ltp. 291/7. helyrajzi számú önkormányzati magánterület
 
 

 
2. melléklet a 7/2009.(IV. 3.) rendelethez
 
- Bányász ltp 293/109. helyrajzi számú közterület
- Május 1. u. 446/21. helyrajzi számú közterület
- Ady E. u. 564. helyrajzi számú közterület
- Petőfi S. u. 492/1. helyrajzi számú közterület
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu