Telefon: 22/410-001

Bodajk

12/1995. (VI. 7.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzata
12/1995. (VI. 7.) ÖKR. sz.
rendelete
 
az egyes kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 03. 01-től.
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzata a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapít, amelyek megnevezése és adományozásuk rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:
 

Közszolgálati Díj
 
1.§
 
(1) Közszolgálati Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a városközéletében, köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében.
 
(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a polgármester tesz javaslatot.
 
 
Közművelődési Díj
 
2.§
 
(1) Közművelődési Díja adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszerinek kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi és magánéletük példamutató.
 
(2) A Közművelődési Díj odaítélésére a képviselő-testület Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága tesz javaslatot.
 
 
Pedagógiai Díj
 
3.§
 
(1) Pedagógiai Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek, kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.
 
(2) A Pedagógiai Díj odaítélésére a képviselő-testület Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága tesz javaslatot.
 
 
Közegészségügyi Díj
 
4.§
 
(1) Közegészségügyi Díj adományozható a nagyközség egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosok, gyógyszerészek, ápoló és kisegítő személyzetnek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.
 
(2) A Közegészségügyi Díj odaítélésére a képviselő-testület Egészségügyi-szociális Bizottsága tesz javaslatot.
 
 
Testnevelési és Sport Díj
 
5.§
 
(1) Testnevelési és Sport Díj adományozható a nagyközség érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.
 
(2) A Testnevelési és Sport Díj odaítélésére a képviselő-testület Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága tesz javaslatot.
 
 
Az adományozás rendje
 
6.§
 
(1) A kitüntető díjakból évente és fajtánként kettő adományozható, amelyeket az augusztus 20. alkalmából rendezett községi ünnepségen kell átadni.
 
(2) A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A határozatot minősített többséggel kell meghozni.
 
(3) A képviselő-testület illetékes bizottsága javaslatát az érintett terület szakmai közvéleményét figyelembe véve alakítja ki.
 
 
7.§
 
(1) A kitüntető díjakkal oklevél és 20.000,-Ft pénzjutalom jár.
 
(2) A kitüntető díjak megosztva is adományozhatók. Ebben az esetben az adományozottak mindegyike oklevelet kap, a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban meg kell osztani.
 
(3) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, kétszeres összegű pénzjutalom és annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.
 
 
A kitüntető díj visszavonása
 
8.§
 
(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntető díja különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott.
 
(2) A visszavonás módjára a 6.§ (2)-(3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
 
 
Vegyes rendelkezések
 
9.§
 
(1) A kitüntetett személyekről és közösségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
 
(2) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.
 
 
10.§
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
 
 
Bodajk, 1995. június 9.
 
 
            Zagyva Lajosné                                   Csendesné Kovács Edit
polgármester                                               jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu