Telefon: 22/410-001

Bodajk

12/1998. (X. 1.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
12/1998. (X. 1.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
 
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/1998. (XII. 5.) ÖKR. sz. rendelettel]
 
 Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 8/2009. (IV. 3.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 05. 01.-től
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvá-nítási lehetőségének biztosítása érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a 45-50. §-ban kapott elhatalmazás alapján - a helyi népszavazás és népi kezdeményezés végrehajtására a következő rendeletet alkotja.
 
Általános rendelkezések
 
1. §
 
(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.
 
(2) Aláírást az állampolgárok zaklatása nélkül - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - bárhol lehet gyűjteni.
 
(3) Nem gyűjhető aláírás:
a) munkahelyen, munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a fegyveres erők és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől, a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) a tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
 
A helyi népszavazás
 
2. §
 
(1) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
b) új község alakításának kezdeményezése,
c) társult képviselő-testület alakítása, a közös képviselő-testületből való kiválás továbbá,
d) várossá nyilvánítás kezdeményezése esetén.
 
(2) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b) az önkormányzati rendelet megerősítésére.
 
(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a) a költségvetésről való döntésre,
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.
 
 
3. §
 
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti
a) a települési képviselők legalább egynegyede,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) helyi társadalmi szervezet vezető testülete
d) a település választópolgárainak legalább 25%-a.
 
(2)1 A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárainak legalább 25%-a kezdeményezte.
 A helyi népszavazásra a választópolgárok aláírásgyűjtő íven kezdeményezhetik. Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a helyi népszavazásra irányuló kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
 
(3) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése cél-jából - fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
 
(4) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával látja el.
 
 
4. §
 
(1) Az aláírásgyűjtő ívek 1 példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, aki a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő íveket a benyújtástól számított 14 napon belül hitelesíti.
 
(2) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesíté-sét követő 1 hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez.
 
 
5. §
 
(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határozattal dönt.
 
(2) A helyi népszavazás kitűzésével egyidejűleg a képviselő-testület megállapítja a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket, és intézkedik a népszavazás elrendeléséről szóló ha-tározat közzétételéről.
 
(3) A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatban a kezdeményezők szándékának megfelelően meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét és kitűzi a népszavazás időpontját.
 
(4) A helyi népszavazás elrendeléséhez - a 3. § (2) bekezdésének kivételével - a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.
 
 
6. §
 
(1) A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított szavazókö-rökben kell lefolytatni.
 
(2) A település egy részére kiterjedő helyi népszavazás esetén - ha indokolt - a képviselő-testület a helyi népszavazás kiírásával egyidejűleg az előbbiektől eltérően is határozhat a szava-zókörök kialakításáról
 
 
7. §
 
(1) A helyi népszavazást lebonyolító szervek:
– a szavazatszámláló bizottságok,
– a helyi választási bizottság,
– a helyi választási iroda.
 
 
8. §
 
(1) A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a település választópolgárainak több mint a fele szavazott, akkor eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint a fele a megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) azonos választ (válaszokat) adott.
 
(2) Amennyiben a szavazólap több kérdést tartalmaz, az eredményesség feltételeit pontonként kell vizsgálni.
 
(3) Az eredménytelen vagy érvénytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kér-désben a képviselő-testület dönthet.
 
(4) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testülete.
 
(5) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást kitűzni egy éven belül nem lehet akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
 
(6) A helyi népszavazás eredményét - a polgármester előterjesztése alapján - a képviselő-testület a szavazást követő legközelebbi ülésen határozatba foglalja.
 
 
9. §
 
(1) A helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyi önkormányzati és az országgyűlési választá-sok idejére, és azok időpontját megelőző, valamint az azt követő 60 napon belül.
 
(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.
 
 
Népi kezdeményezés
 
10. §
 
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető a települést érintő minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
 
(2) A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárai legalább 10%-ának indítványa szükséges
 
 
11. §
 
(1) A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a döntésre javasolt ügyet.
 
(2) A népi kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki az előírtnál kevesebb számú választópolgártól érkező, illetve nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy megtár-gyalását indítványozó kezdeményezést határozattal elutasítja.
 
(3) A képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról legközelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határozatban dönt.
 
(4)2 A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a választópol-gárok legalább 10%-a kezdeményezett.
 
 
Vegyes rendelkezések
 
12. §
 
A helyi népszavazás elrendeléséről, a népszavazás és a népi kezdeményezés eredményéről a lakos-ságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A döntések, hirdetéséről alpolgármester gondos-kodik.
 
 
13. §
 
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv., valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv rendelkezései kell alkalmazni.
 
 
14. §
 
E rendelet 1998. október 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Egyidejűleg a 23/1995. (XII.1.) ÖKR. sz. valamint a 3/1996. (II.7.) ÖKR. sz. rendelet hatályát veszti
 
 
Bodajk, 1998. október 5.
 
 
              Zagyva Lajosné                                       Csendesné Kovács Edit
polgármester                                                    jegyző
 
 
1. Módosította: 21/1998. (XII.05.) ÖKR. sz. rendelet
2. Módosította: 21/1998. (XII.05.) ÖKR. sz. rendelet

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu