Telefon: 22/410-001

Bodajk

20/1998. (XII. 5.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
20/1998. (XII. 5.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a közművelődésről
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/1999. (V. 1.) ÖKR. sz. rendelettel]
 
 Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 32/2009. (IX. 30.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 11. 01-től.
 
 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési tevékenység folyamatos megvalósítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
I.
 
A közművelődési rendelet kiemelt céljai
 
1.§.
 
A rendelet megalkotásával a képviselő-testület céljai különösen
a) a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
b) a lakosság élet- és munkaképességének növelése,
c) a munkanélküliség csökkentéséhez kapcsolódóan az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, tanfolyamok szervezése,
d) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti honismereti mozgalom fejlesztése, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi értékek védelmének erősítésével a lokálpatriotizmus fejlesztése,
e) település- és környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása,
f) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, közösségi hovatartozásuk fejlesztése,
g) az időskorú népesség közművelődési, közösségi életének támogatása, az életkori kulturális csoportok kapcsolatainak ápolása,
h) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, alkotó táborok létesítése, segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása,
i) a település, a régió természeti, kulturális, környezeti, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, bemutatók, kiállítások rendezése,
j) kapcsolat a testvérváros (Rödermark) kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása.
k) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
 
 
2.§. 1.
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzata az 1.§-ban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az alábbi szervezetekkel, közösségekkel működik együtt, illetve támogatja kezdeményezéseiket.
a) Jobb Otthon Alapítvány Bodajk, Petőfi S. u. 52.
b) BAK Bodajki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
c) HANG-SZÍN-TÉR Művészeti Iskola Bodajk
d) Általános Iskola
e) Napköziotthonos Óvoda Bodajk
f) Katolikus és Református Egyház képviselői
g) Törpe Ovi Alapítvány Óvodája Bodajk
h) Bodajki Iskola és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
i) Vöröskereszt
j) A településen működő egyesületek és önszerveződő közösségek
• Bodajki Alkotók Egyesülete
• Kántor Dunántúli Kutyás Egyesület
• Nyugdíjas Klub énekkara
• Őszirózsa dalárda
• Szövőszakkör
• Helytörténet
• MIFI - Mi Fiatalok klubja
• Életmód Klub,
• Baba-mama Klub
• Karitasz
• Foci Klub
• A településen élő amatőr alkotók stb.
 
 
II.
 
A közművelődési feladatok meghatározása
 
3.§.
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátandó közművelődési tevékenységi formák körét az alábbiakban határozza meg.
 
(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése a lakosság igénye szerint, önköltséges formában. Így különösen:
• idegen nyelvi
• számítástechnika
• önismeret-fejlesztő
• szabás-varrás, egyéb kézműves
• vállalkozói ismereteket adó tanfolyamok beindítása, működtetése
 
(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása terén a legfontosabb feladatok:
a) a helytörténeti gyűjtemény megfelelő módon történő kezelése, elhelyezése, az érdeklődők számára hozzáférhetővé tétele a községi könyvtárban;
b) a Bodajk történetéről szóló könyv folyamatos terjesztése a művelődési házban és a községi könyvtárban, illetve alkalmanként a községi rendezvényeken, táborokban;
c) a Bodajki Szó c. községi újság újbóli rendszeres megjelentetése vagy a település legfontosabb kulturális, társadalmi eseményeiről, a lakosság írásaival;
d) a helyi jelentőségű ünnepek méltó megünneplése a helyi közösségek bevonásával;
e) A helyi kultúrális, társadalmi stb. események közvetítése a lakosság számára a BodajkTv-n keresztül, az anyagok archiválása;
 
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében:
a) színházlátogatások szervezése a megyeszékhelyre, fővárosba igény szerint, hangversenyek szervezése, előadóművészek meghívása a településre;
b) a testvérvárosi kapcsolatok ápolása Rödermark és Bodajk kulturális csoportjai közti közös rendezvények támogatása,
c) művészeti kiállítások, irodalmi estek rendezése;
d) mozivetítés heti egy alkalommal a művelődési házban;
e) a helyi, regionális kulturális turizmus támogatása; a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális, országos nagy rendezvények szervezése, meghívása;
f) a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel, élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása;
g) éves műsorfüzet összeállítása, terjesztése, a helyi rendezvények propagálása.
 
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása terén:
a) helyet és bemutatkozási lehetőség biztosítása az amatőr művészeti csoportok, körök, alkotó műhelyek részére;
b) igény esetén alkotó táborok szervezése a Gaja-völgyi Ifjúsági táborban különböző korosztályok, rétegek számára;
c) a különböző alkotó, művelődési közösségek pályázatokon való eredményes részvételének, szerződésének segítése.
 
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése érdekében biztosítja a közművelődési (és egyéb önkormányzati fenntartású) intézmények és létesítmények ingyenes igénybevehetőségét, a községi akciókhoz tárgyi feltételeket, közismertté tételükhöz módszerek ajánlását, a civil közösségek önigazgatását, pályázati lehetőségekről információ nyújtását.
 
(6) Közművelődési helyszínként a Művelődési Házat, a Könyvtárat, a község oktatási - nevelési intézményeit (ide értve a Művészeti Alapiskolát), a szabadidőparkot, a szoborparkot és a falu egyéb önkormányzati kezelésű területeit jelöli ki.
 
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása keretében gondoskodik a szakintézmények (Könyvtár, Művelődési Ház) nyitvatartásáról a lakosság igényeinek figyelembevételével, a közművelődési tevékenységet segítő szakemberek jelenlétéről, a polgárok megfelelő tájékoztatásáról az intézményen belül.
 
(8) Az egyéb művelődési lehetőségek keretein belül biztosítja:
a) a lakosság tájékoztatása érdekében a Bodajk-tv és a Bodajki Szó rendszeres megjelenésének lehetőségét,
b) hirdetési lehetőséget a saját fenntartású médiákban,
c) fénymásolási és egyéb sokszorosítási lehetőségek, számítógép és Internet használati lehetőség mielőbbi megteremtését a szakintézmények keretein belül.
 
 
III.
 
A közművelődési feladatok ellátásának módja
 
4.§.
 
(1) 2. Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben meghatározott feladatit alapvetően a Jobb Otthon Alapítvány (Bodajk, Petőfi S. u. 52.) kötött közművelődési megállapodás alapján látja el (1. sz. melléklet). A megállapodás a tevékenység kereteit határozza meg, az éves munkaterveket a Közművelődési Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja jóvá.
 
(2) 3.  A feladat ellátásához - közösségi színtérként - a Bodajk, Petőfi S. u. 39. sz. alatti (MOZI) művelődési Ház épületét bocsátja a feladatellátó alapítvány rendelkezésére.
 
(3) Közművelődési helyszínként (előzetes egyeztetéssel) a 3.§. (6) bekezdésben felsorolt egyéb létesítmények, illetve a Polgármesteri Hivatal nagyterme is igénybe vehető.
 
(4) 4.   A közművelődési intézmény használatára vonatkozó megállapodást jelen rendelet 2. sz. melléklete.
 
(5) A közművelődési intézmények fenntartásáról a megállapodások és munkatervek figyelembe vételével az Önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben intézkedik.
 
(6) Az önszerveződő közösségek közművelődési tevékenységét az alábbiak szerint támogatja az Önkormányzat:
 a) helyet, teret és időt biztosít intézményeiben mindazon közösségeknek és személyeknek, akik az intézmények működési elveit és a többi közösség tevékenységét elfogadják.
b) Költségvetési lehetőségein belül közvetlen anyagi támogatást nyújt azon közösségeknek, melyek tevékenysége a község polgárai nagy hányadának javára szolgál, célkitűzései nem ellentétesek az Önkormányzat céljaival, tevékenységét társadalmi megbecsülés övezi. A támogatás alapja az éves iparűzési adóból erre elkülönített összeg, mértékét a mindenkori költségvetési rendelet állapítja meg.
c) támogatja valamennyi közművelődésben szerepet vállaló helyi közösség pályázatokon való részvételét az alábbiak szerint:
• segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez,
• a pályázatok elnyerése esetén a szükséges saját erő összegét költségvetésben biztosítja a közösségek számára.
 
 
5.§.
 
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
Bodajk, 1998. december 15.
 
 
            Zagyva Lajosné                                     Csendesné Kovács Edit
polgármester                                                   jegyző
 
 1. Módosította: 13/1999. (V.01.) ÖKR. sz. rendelet
 2. Módosította: 13/1999. (V.01.) ÖKR. sz. rendelet
 3. Módosította: 13/1999. (V.01.) ÖKR. sz. rendelet
 4. Módosította: 13/1999. (V.01.) ÖKR. sz. rendelet
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu