Telefon: 22/410-001

Bodajk

24/1999. (XI. 1.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
24/1999. (XI. 1.) ÖKR. sz.
rendelete
 
az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 14/2009. (IV. 30.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 05. 01-től
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bodajk Önkormányzat Képviselő-testülete az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
 
 
A rendelet célja
 
1.§
 
A virágpor érzékenység okozta betegségek kiváltói közül kiemelkedik a parlagfű (Ambrosia elatior) vadkender (Cannabis rudea) betyárkóró (Erigeron canadensis) feketeüröm (Artemisia vulgaris) (a továbbiakban: allergiát okozó gyomnövények) pollenjének a jelentősége. Virágzáskor a lakosság növekedő száma szenved az allergénje által kiváltott, különböző súlyosságú, akut, allergiás betegségi tünetektől. A rendelet célja az allergiát okozó gyomnövények okozta allergiás megbetegedések kialakulásának, illetve tünetei felléptének megelőzése érdekében Bodajk nagyközség közigazgatási területén az allergiát okozó gyomnövények elterjedtségének visszaszorítása.
 
 
A rendelet hatálya
 
2.§
 
(1) A rendelet hatálya Bodajk nagyközség belterületére, az 5.§-ban jelzett tilalom pedig a nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
 
(2) A rendelet hatálya a jogi és magánszemélyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szerveztekre egyarán kiterjed.
 
 
Az allergiát okozó gyomnövények elterjedtsége, visszaszorításának szabályai
 
3.§
 
(1) Bodajk nagyközség belterületén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szerveztek a tulajdonukban lévő területeket kötelesek az allergiát okozó gyomnövényektől mentesen tartani. Ez a kötelezettség a tulajdonost és a használót (a továbbiakban: kötelezettek) egy sorban terheli.
 
(2) Az allergiát okozó gyomnövény - különösképp virágzás előtt - írtásáról vegetációjának alakulásától függően, a szükséges gyakorisággal kell gondoskodni.
 
(3) Az allergiát okozó gyomnövények írtásánál a lehetséges eszközök közül előnybe kell részesíteni a mechanikus megoldásokat a vegyszeres felhasználókkal szemben.
 
(4) Az allergiát okozó gyomnövények vegyszeres gyomírtása tekintetében a Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
 
 
4.§
 
(1) Az Önkormányzat a növény előfordulás helyével, írtásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése az allergiát okozó gyomnövények felismerésének elősegítése, továbbá az allergiát okozó gyomnövények okozta allergiás megbetegedések egészség-felvilágosítási ismereteinek tudatosítása érdekében szakemberek által összeállított ismertetők helyi közzétételével, szükség szerint szórólapok terjesztésével gondoskodik.
 
(2) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedtségének visszaszorításával, az általa okozott allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz a legszélesebb körben igénybe kell venni a helyi tömegkommunikációs eszközöket.
 
 
5.§
 
Az allergiát okozó gyomnövények bármilyen célú termesztése Bodajk nagyközség közigazgatási területén tilos.
 
 
Szabálysértési eljárás
 
6.§
 
(1) Aki e rendelet 3.§. (1) bekezdésének és az 5.§-ának rendelkezéseit megszegi, szabálysértést követ el és 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása Bodajk Nagyközség Önkormányzat Jegyzője hatáskörébe tartozik.
 
 
Értelmező és záró rendelkezések
 
7.§
 
E rendelet alkalmazásában használónak minősül, akinek a használatra érvényes jogcíme van akkor is, ha a használati jogot nem gyakorolja, vagy annak gyakorlását másnak átengedte, továbbá az is, aki akár jogcím nélküli használóként is, de a területet ténylegesen használja, vagy egyéb módon ténylegesen hatalmában tartja.
 
 
8.§
 
A rendelet 1999. november 1-től lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
Bodajk, 1999. november 1.
 
              Zagyva Lajosné s. k.                 Csendesné Kovács Edit s. k.
 polgármester                                       jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu