Telefon: 22/410-001

Bodajk

8/2001. (IV. 1.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
8/2001. (IV. 1.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2001. (VII. 1.) ÖKR. sz.
és a 21/2002. (XII. 15.) ÖKR. sz. rendelettel]
 
 Hatályon kívül helyezte bodajk Város Önkormányzat 34/2009. (IX. 30.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 11. 01-től
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (2), 41. § (3) bekezdésében valamint a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a temető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan:
 
 
Általános rendelkezések
 
1. §
 
Ezen rendelet hatálya a Bodajk Nagyközség közigazgatási területén fekvő temetőre, a ravatalozóra, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. A temető címe: 8053 Bodajk, Dózsa Gy. utca, 192. hrsz.
A 192/1. hrsz-ú ravatalozó tulajdonosa és üzemeltetője Bodajk Nagyközség Önkormányzata. A 192/2. hrsz-ú temető tulajdonosa a Római Katolikus Egyház, üzemeltetője a Római Katolikus és a Református Egyház.
 
 
2. §
 
(1) Bodajk Nagyközség Önkormányzata köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltető egyházakkal kötött megállapodás alapján, valamint a ravatalozó üzemeltetésével biztosítja. (1-2. sz. mellékletek)
 
(2) Az Önkormányzat – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése során - köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
 
(3) A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek együttműködni.
 
(4) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik.
 
(5) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
 
(6) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről az Önkormányzat gondoskodik. Jelen rendelet hatálybalépésekor a köztemetés céljára használt területek a következők:
a) urnás temetés céljára a ravatalozóval szemben kialakított parkosított terület szolgál, mely felett az önkormányzat jogosult rendelkezni a temetőüzemeltetőkkel kötött megállapodás alapján,
b) koporsós temetés esetén a temetési hely – a temetőüzemeltetőkkel és a sírhely igénylővel egyeztetve – a soron következő sírhely, vagy újbóli megváltás esetén régi sírhely is lehet.
 
(7) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.
 
(8) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.
 
 
A temető létesítményei
 
3. §
 
(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
 
(2) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét.
 
(3) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
 
(4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.
 
(5) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az üzemeltető egyházak gondoskodnak.
 
(6) A vízvétel a katolikus temetőben nyomókút, a református temetőben artézi kút útján biztosított.
 
(7) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető egyházak félévente ellenőrzik, amennyiben a kerítés állagának romlását észlelik, gondoskodnak annak kijavításáról.
 
(8) A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. A ravatalozó állagának megóvásáról, technikai és egyéb berendezéseinek karbantartásáról, üzemeltetéséről a tulajdonos önkormányzat gondoskodik. A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.
 
(9) Nyilvános illemhely a temetőlátogatók részére a ravatalozó épületének külön bejáratú részeként folyamatosan biztosított.
 
 
A temető használatának, igénybevételének szabályai
 
4. §
 
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.
 
(2) A temető nyitva tartási rendje: folyamatos.
 
(3) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 6 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
 
(4) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
 
(5) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a temetéssel megbízott vállalkozó végezhet, egyeztetve a temető üzemeltetőiével. Az említett munkákat hozzátartozók is végezhetik, az üzemeltetők engedélyével. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.
 
(6) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
 
(7) Tilos
a) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,
b) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni,
c) a hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
d) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,
e) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseket megrongálni,
f) a temető területén lévő fát az üzemeltető engedélye nélkül kivágni,
g) a közízlést és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit sértő síremléket, más tárgyat a temetőben elhelyezni.
 
(8) A temetőbe kutyát bevinni csak pórázon vezetve, szájkosárral ellátva szabad.
 
(9) A temetési szolgáltatók a ravatalozót a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint vehetik igénybe.
 
 
5. §.
 
(1) A temető üzemeltetője:
a) meghatározza a temetési szolgáltatás illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység temetői rendjét,
b) biztosítja az eltemetés feltételeit
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitva tartási időt,
d) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
e) tájékoztatja a a temetőlátogatókat,
f) kijelöli a temetési helyeket,
g) elvégzi a temető tisztán tartartását, az utak síkosság mentesítését és a hóeltakarítást,
h) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
i) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
j) összehangolja a temetéseket,
k) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
 
(2) A ravatalozó üzemeltetője:
a) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők karbantartását és működteti azokat,
b) elvégzi a temetőben az utak karbantartását,
c) a ravatalozót és közvetlen környezetét rendeltetésszerű állapotban, tisztán tartja, gondozza és ápolja,
d) a ravatalozóval szembeni urnás temetésre szolgáló parkrészt gondozza,
e) biztosítja a nyilvános illemhely működését.
 
 
A temetési hely gazdálkodás szabályai
 
6. §.
 
(1) A temetőt sírhelytáblákra és sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
 
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.
 
(3) 1 A temetőben alkalmazott temetési helyek szélessége 90 cm, hosszúsága 250 cm. A sírhelyek megközelíthetősége érdekében közöttük legalább 50 cm-es gyalogutat kell biztosítani.
 
(4) Az urnás temetésre kijelölt területen 1 m2-es parcellákat kell kialakítani.
 
 
7. §
 
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
 
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
 
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet.
 
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
 
(5) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető üzemeltetője jelöli ki. Az üzemeltetőnek a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
 
(6) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
 
 
8. §
 
(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye az urnasírhely. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.
 
(2) Urnafülke (kolumbárium) és urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.
 
(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a temető üzemeltetője előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.
 
(4) A temető üzemeltetője – az eltemettető igénye esetén – a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.
 
Sírjel alkalmazás szabályai, kegyeleti tárgyak elhelyezése
 
 
9. §
 
(1) Temetési hely megjelölésére sírjel és síremlék használható, illetőleg létesíthető.
 
(2) A sírjel illetve síremlék nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. A síremléket szilárd alapra kell helyezni.
 
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Szabálytalan vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
 
(4) Az urnás temetésre kijelölt területen legfeljebb 50 cm magas síremlék létesíthető sírhelyenként.
 
(5) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
 
(6) A kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.
 
 
10. §
 
(1) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása estén köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
 
(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető üzemeltetőjének kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton – a temető üzemeltetőjének közreműködésével – megszünteti.
 
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
 
Növényzet telepítése, sírgondozás, hulladék elhelyezés
 
 
11. §
 
(1) Fákat, cserjéket a sírhelyen kívüli területen magánszemélynek ültetni nem szabad.
 
(2) A 2 m magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.
 
(3) A sírok gondozását úgy kell végezni, hogy a szomszédos sírok kegyelete ne sérüljön, azokban kár ne keletkezzen.
 
(4) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles azt gondozni. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, erre a temető üzemeltetője felszólíthatja. Ha kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget, ellene ezen rendelet alapján szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
 
(5) A sírgondozás során keletkezett hulladék a kijelölt gyűjtőhelyen helyezhető el, melynek elszállításáról – szükség szerint – a temető üzemeltetői gondoskodnak.
 
 
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
 
12. §.
 
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
b) sírbolt esetén 60 év
c) urnasírhely esetén 25 év.
 
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
 
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
 
(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.
 
(5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
 
 
Díjak
 
13. §
 
(1) A temető létesítményei közül:
a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja,
b) a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja,
c) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.
 
(2) A temetési helyek megváltási díja: 5000,- Ft
 
(3) A temetési helyek újraváltási díja: 3000,- Ft
 
(4) 2 Ravatalozó bérleti díja: 9.000,- Ft/alkalom ÁFÁ-val.
 
 
A szabálysértés
 
14. §
 
Aki az e rendelet 4. § (6), (7), (8) bekezdésében, a 9. § (2), (3), (4), (5), (6) bekezdésében, a 10. §. (1) bekezdésében, valamint a 11. § (1), (3), (4), (5) bekezdésében foglalt szabályokat megsérti, szabálysértési eljárás keretében, a szabálysértésre vonatkozó szabályok szerint 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
 
Záró rendelkezések
 
15. §
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
 
Bodajk, 2001. április 1.
 
 
               Zagyva Lajosné                                               Csendesné Kovács Edit
polgármester                                                           jegyző
 
 1. Módosította: 13/2001. (VII.01.) ÖKR. sz. rendelet Hatályos: 2001. 07.01-től
 2. Módosította:  21/2002. (XII. 15.) ÖKR. sz. rendelet. Hatályos 2003. 01. 01-től
 

 
1. sz. melléklet
Megállapodás
 
amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyház (8053 Bodajk, Ady u. 1. képviseli: Molnár Károly esperes), és a Református Egyház (8053 Bodajk, Petőfi u. 3. képviseli: Veres Péter lelkész) mint temető üzemeltetők,
másrészről Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (8053 Bodajk, Petőfi u. 60. képviseli: Zagyva Lajosné polgármester) mint köztemető fenntartására kötelezett között, alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:
 
1.) Az üzemeltető egyházak a római katolikus és a református temetőrészből egyaránt biztosítják köztemetés céljára, igény esetén a soron következő sírhelyet, vagy régi sírhely újbóli megváltásának lehetőségét a hozzátartozók részére.
 
2.) A köztemetés iránti igény bejelentése az önkormányzatnál történik. A megrendelő az üzemeltetők kijelölt képviselőjével egyeztet a temetési helyet illetően, majd az önkormányzat rendeletében meghatározott díjat az önkormányzat házipénztárában befizeti. A sírhely árát az önkormányzat az üzemeltető egyházak részére nyugta ellenében megtéríti.
 
3.) A ravatalozó előtti urnás temetés céljára kijelölt terület feletti rendelkezés joga az önkormányzatot illeti meg az üzemeltetőkkel korábban történt megegyezés alapján.
 
4.) Az önkormányzat tulajdonában álló ravatalozót az üzemeltető egyházak a temetési szertartások lebonyolítására térítésmentesen vehetik igénybe. A ravatalozó karbantartásáról, üzemeltetéséről, közműdíjainak kifizetéséről, tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.
 
5.) Az önkormányzat rendeletének 5. §-ában foglaltakat az üzemeltetők és az önkormányzat kölcsönösen kötelesek betartani.
 
6.) Az önkormányzat az egyházi ünnepek előtt – igény esetén - segítséget nyújt az üzemeltetők részére a temető és környékének rendbetételében.
 
7.) A temetőben szükségessé váló nagyobb jelentőségű munkák elvégzése előtt a megállapodó felek kölcsönösen egyeztetnek és döntenek a költségek, feladatok megosztásáról.
 
8.) A temető használata során felmerülő panaszokat az önkormányzat jegyzőjénél lehet megtenni, aki az üzemeltetők bevonásával dönt annak elbírálásáról. Indokolt esetben kezdeményezhetik az önkormányzat rendeletének módosítását.
 
9.) A megállapodó felek jelen megállapodásban foglaltak kölcsönös betartására törekednek, a felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés során, megegyezéses úton rendezik.
 
10.) A megállapodást az aláíró felek 2 évente – illetőleg felmerülő vita esetén soron kívül – felülvizsgálják, módosíthatják.
 
11.) A megállapodás határozatlan időre szól. Megszüntethető bármelyik fél írásos, indokolással ellátott felmondása alapján, 3 hónapos felmondási idő kikötésével, a naptári év utolsó napjával. A megállapodás közös megegyezés esetén határidő nélkül felbontható.
 
 
Bodajk, 2001. március “ “
 
……………………………………                   …………………………………...
Római Katolikus Egyház                                     Református Egyház
 
 
……………………………………….
Bodajk Nagyközség Önkormányzata
 
 

2. sz. melléklet
 Munkaköri leírás
a ravatalozó gondnoka részére
 
A ravatalozó gondnoka munkáját a polgármester utasításai szerint végzi.
 
Felügyelete alá tartozik:
 
1. a Bodajk, Dózsa u. 192/2. hrsz-on található, önkormányzati tulajdonú ravatalozó épület az alábbi helyiségekkel:
• ravatalozó tér
• hűtő-öltöztető
• papi öltöző, kegyszertároló
• kamra
• női és férfi WC mosdókkal együtt
• szerszámtároló
• fedett előtér.
 
2. A ravatalozóhoz tartozó körbeépített terület, valamint az urnás temetés céljára kijelölt parkosított terület.
 
Feladatai:
• A temetőbe kiszállított elhunytak átvétele
• Az épületben keletkezett kisebb hibák kijavítása
• A technikai eszközök javítása, karbantartása,
• Az épület és környékének tisztántartása,
• Az épülethez vezető út tisztántartása,
• A ravatalozó körüli parkrész gondozása,
• A ravatalozó nyitása, zárása,
• A leltári tárgyak átadása, átvétele a temetési szertartások alkalmával,
• Nyilvános illemhely rendben tartása.
• A ravatalozóhoz vezető út tisztántartása, síkosság mentesítése
• Minden egyéb feladat, amivel munkáltatója megbízza.
 
 
Bodajk, 2001. ………………………..
 
………………………………...
 

 
3. sz. melléklet
Bérleti szerződés
 
amely létrejött egyrészről Bodajk Nagyközség Önkormányzata (8053 Bodajk, Petőfi u. 60) mint bérbeadó
másrészről ……………………………………………..név (…………………………….cím ……………………………….engedély száma) temetkezési vállalkozó, mint bérlő között az alábbi feltételekkel:
 
1.) A bérleti jogviszony tárgya: a Bodajk, Dózsa u. 192/2. hrsz-on található, önkormányzati tulajdonú ravatalozó épület az alábbi helyiségekkel:
• ravatalozó tér
• hűtő-öltöztető
• papi öltöző, kegyszertároló
• kamra
• női és férfi WC mosdókkal együtt
• szerszámtároló
• fedett előtér.
 
2.) A ravatalozó leltár szerinti felszereléseit a szerződés melléklete tartalmazza. A bérlő a leltári tárgyakért felelősséggel tartozik, azokat eltűnésük esetén pótolni köteles.
 
3.) A bérleti szerződés időpontja: …………………………………………………………
 
4.) Bérbeadó az 1. pont alatti területet 9.000- Ft/alkalom ÁFÁ-val bérleti díj fizetése ellenében adja használatba Vállalkozó részére,
 
5.) A ravatalozó átadásával és átvételével az önkormányzat részéről megbízott személy neve, telefonszáma: ………………………………………………………………………………
 
6.) Bérlő a ravatalozó és berendezéseinek használata során keletkezett kárt az önkormányzat részére 3 napon belül köteles megtéríteni vagy kijavítani.
 
7.) Bérlő a működése során az 1999. évi XLIII. tv, valamint a 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben és az önkormányzat rendeletében foglaltakat köteles betartani.
 
8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó szabályai az irányadók.
 
Bodajk, ……. év …………………. hó …….nap
 
 
……………………………………           ………………………………………..
bérbeadó                                                        bérlő
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu