Telefon: 22/410-001

Bodajk

24/2002. (XII. 20.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
24/2002.(XII. 20.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a hulladékgazdálkodásról
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 24/2009. (VII. 6.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 08. 01-től.
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzata a a 2000. évi XLIII. törvény, a 241/2000 valamint a 242/2000 kormányrendelet alapján illetékességi területén az alábbi rendeletet alkotja.
 
 
1. §
 
A rendelet hatálya Bodajk Község közigazgatási területére terjed ki.
 
 
2. §
 
E rendelet alkalmazásában:
 a)  hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles a 2000. évi XLIII. törvény 1.számú mellékletében felsorolt hulladékkategóriák szerint;
 b)  veszélyes hulladék: a 2000. évi XLIII. törvény 2.számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;
 c)  települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;
 d)  folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
 e)  hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;
 f)  hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
 g)  hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban - a 2000. évi XLIII. törvény 4. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával - történő felhasználása;
 h)  ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a 2000. évi XLIII. törvény 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;
 i)  kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;
 j)  gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;
 k) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
 l)  szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;
 m)  tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;
 
 
3. §
 
A hulladékgazdálkodás alapelvei
 
A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni:
 a)  a megelőzés, ezen belül az integrált szennyezés megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében;
 b)  az elvárható felelős gondosság elve alapján a hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen;
 c)  a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is;
 d)  a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor;
 
 
4.§
 
A hulladékgazdálkodás tartalmi elemei
 
 
1. Bodajk Község Önkormányzata Bodajk község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatást a 241/2000.(XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltak szerint nem kívánja megpályáztatni.
 
2. Bodajk Község Önkormányzata hulladékgazdálkodási feladatait a Székesfehérvár Megyei Jogú Város által működtetett hulladékgazdálkodási rendszerhez való csatlakozással kívánja megoldani.
 
3. Bodajk Község Önkormányzata a Székesfehérvár Megyei Jogú Város többségi tulajdonában lévő Depónia Kft. bízza meg a közszolgáltatás ellátásával 2003. január 1-től 2012. december 31-ig.
 
4. Bodajk területén összegyűjtött települési szilárd hulladékot a Depónia Kft. a Székesfehérvári hulladéklerakóra köteles szállítani.
 
5. A közszolgáltatást Bodajkon ellátó közszolgáltató köteles évente kétszer díjtalan lomtalanítást végezni a község területén.
 
 
5.§.
 
A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás rendje és módja
 
 
1. A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató heti egy alkalommal köteles elszállítani. A hulladékszállítás napja: hétfő, kedd.
 
2. A közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok által kihelyezett zárható edényekből az általa biztosított, erre alkalmas gépjárművel pormentes eljárással kell a hulladékot összegyűjteni és a lerakóra elszállítani.
 
3. Bodajk területén 1400 belterületi ingatlan található. Üdülőövezeti ingatlan a település közigazgatási határain belül nem található.
 
4. Belterületi és külterületi ingatlantulajdonosok számára a díjfizetés egész év folyamán fizetendő.
 
5. Bodajk közszolgáltatási területének határai: Bodajk közigazgatási területe.
 
 
6.§.
 
A települési folyékony hulladékokra vonatkozó közszolgáltatás rendje és módja
 
 
1. A települési folyékony hulladék gyűjtését és elhelyezését az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott közszolgáltató végzi.
 
2. A települési folyékony hulladék kezelése az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató között létrejött eseti megbízás útján 25/2002.(XII.20.) közszolgáltatási díjakról szóló rendeletben meghatározott díj alapján történik.
 
3. A közszolgáltatónak a csatornázatlan területen elhelyezkedő ingatlanokon található zárt, szivárgásmentes közműpótlókból az általa biztosított, a folyékony hulladék gyűjtésére alkalmas gépjárművel kell a folyékony hulladékot összegyűjteni és a szennyvíztisztító telepen környezetre ártalmatlan módon elhelyezni.
 
4. A közszolgáltatónak a csatornahálózatban összegyűjtött folyékony hulladékot a bodajki szennyvíztisztító telepen kell összegyűjteni és ártalmatlanítani.
 
 
7.§
 
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei:
 
 
1. Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
 
2. A szállítás időpontjára a tárolóedényt a szállítási útvonal mellé fedett állapotban kihelyezni.
 
3. Téli, havas időszakban a tárolóedény megközelíthetőségét és balesetmentes kiüríthetőségét biztosítani.
 
4. A gyűjtőedény rendszeres mosását és fertőtlenítését elvégezni.
 
5. Tulajdonosváltást 15 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak.
 
6. Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot –meghatározott feltételek mellett -, az abban megjelölt hulladékbegyűjtő helyre vagy hulladékkezelő telepre külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
 
7. A szelektív hulladékgyűjtés esetleges bevezetését követően az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes összetevőit ( pl:. a veszélyes hulladékokat, papírt, üvegeket ) az előírtaknak megfelelően köteles elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a meghatározott begyűjtőhelyre vinni vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni .
 
8. Bodajk közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezeteknek kötelező igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint, valamint kizárólag külön szerződés alapján.
 
9. Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat 25/2002.(XII.20.) rendeletében meghatározottak szerint az elvégzett közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizetni. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj fizetését az az ingatlantulajdonos, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
 
10. A közszolgáltatásért fizetendő díj adók módjára behajtható köztartozás.
 
 
8.§
 
Az ingatlantulajdonos jogosultsága
 
 
Az ingatlantulajdonos jogosult évi két alkalommal történő díjtalan lomtalanítást igénybe venni.
 
 
9.§
 
A közszolgáltató kötelezettségei
 
 
1. A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles e rendelet 5. §. (1) (2) alapján végezni.
 
2. A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító – a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
 
3. A közszolgáltató köteles a közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztítását, fertőtlenítését és karbantartását a legalább kéthavonta elvégezni.
 
4. A keletkező többlethulladékot a közszolgáltató köteles elszállítani és kezelni.
 
5. A közszolgáltató köteles Bodajk közigazgatási területén belül ügyfélszolgálati irodát fenntartani.
 
6. Az ügyfélszolgálati iroda működésének összhangban kell lenni a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével.
 
7. Az ügyfélfogadás rendjéről értesíteni kell a településen lakókat.
 
8. A közszolgáltató az ügyfélszolgálati teendőket megbízottja útján is elláthatja.
 
 
10.§
 
A közszolgáltató jogosultsága
 
 
A közszolgáltató jogosult az önkormányzat rendeletében meghatározott közszolgáltatási díjra a szolgáltatása ellenértékeként.
 
 
11.§
 
Elhagyott hulladék
 
 
1. Az ingatlanon elhagyott hulladékok kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.
 
2. Az önkormányzat, Bodajk közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül – 10/1991.(IX.l.)számú települési környezet védelméről szóló rendeletében előírtak szerint – gondoskodik.
 
3. A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezheti:
 a.)  a hulladék tulajdonosát,
 b.)  az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg,
 c.)  közterületen elhagyott hulladék esetében az önkormányzatot, ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettséget önként nem teljesítik.
 
4. Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti.
 
 
12.§.
 
A hulladékgazdálkodás nyilvánossága
 
 
1. Bodajk Önkormányzata a hulladékgazdálkodási terv alapján évente egy alkalommal beszámol a település hulladékgazdálkodási helyzetéről, különös tekintettel a község területén képződő hulladék mennyiségéről, a hulladékkezelő létesítmények állapotáról valamint azok környezeti hatásairól
 
2. Bodajk Önkormányzata a településen lakók álláspontjának megismerése végett minden, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előtt közmeghallgatást tarthat.
 
 
13.§
 
Záró rendelkezés
 
 
1. Az a személy, aki a 11.§. (1) bekezdésben foglaltakat elköveti 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
2. Ez a rendelet 2003. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
Bodajk, 2002. december 30.
 
 
Csendesné Kovács Edit s. k.                                          Oszlánszki Zsolt s. k.
     jegyző                                                                     polgármester
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu