Telefon: 22/410-001

Bodajk

24/2004. (XII. 23.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
24/2004. (XII. 28.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a móri kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről
 [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2009. (IV. 30.) rendelettel]
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 35/2009. (X. 28.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 11. 01-től
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a móri kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
(1) Az önkormányzat a Móri kistérség közös hulladékgazdálkodási tervét (továbbiakban: hulladékgazdálkodási terv) - az önkormányzat illetékességi területére és az idevonatkozó előírásokkal - az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, és e rendeletével kihirdeti.
 
(2) A hulladékgazdálkodási tervvel érintett települések: Bakonycsernye, Bakonykúti, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Gánt, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Söréd.
 
 
2. §
 
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait e rendelet 2. sz. melléklete határozza meg a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak szerint.
 
 
3. §
 
(1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
 
(2)1  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
Bodajk, 2004. december 23.
 
 
  Oszlánszki Zsolt                                    dr. Nagy Gábor
polgármester                                               jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2004. december 28.
 
                                                                                                  dr. Nagy Gábor
                                                                                                       jegyző
 
1 kiegészítette 13/2009. (IV. 30.) rendelet
 

 
mellékletek a rendelethez
1. sz. melléklet:  itt
2. sz. melléklet:  itt
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu