Telefon: 22/410-001

Bodajk

10/2005. (VI. 6.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
10/2005. (VI. 6.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira - a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Képviselő-testület a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004. (III. 1.) ÖKR. sz. rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
a) Bevételek összesen: 578.569 eFt, ezen belül:
- működési bevételek: 31.351 eFt,
- sajátos bevételek: 181.226 eFt,
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 105.443 eFt,
- támogatások, átvett pénzeszközök: 208.781 eFt,
- hitelek, kölcsönök: 47.946 eFt,
- pénzmaradvány felhasználása: 3.822 eFt;
 
b) Kiadások összesen: 580.027 eFt, ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 165.566 eFt,
- járulékok: 55.230 eFt,
- dologi kiadások: 117.085 eFt,
- pénzeszköz átadás: 65.315 eFt,
- ellátottak juttatásai: 3.040 eFt,
- felújítás: 1.507 eFt,
- felhalmozás: 138.572 eFt,
- hitelek, kölcsöntörlesztés: 33.488 eFt,
- függő, átfutó kiadások: 224 eFt.
 
 
2. §
 
(1) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) Az önkormányzat 2004. évi mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
(4) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 
(5) A pénzmaradvány alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
(6) Az önkormányzat intézményi szintű zárszámadását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
 
(7) Az önkormányzat vagyonleltárát a 7. sz. melléklet tartalmazza.
 
 
3. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.
 
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 2004. évi költségvetésről szóló 3/2004. (III. 1.) ÖKR. sz. rendelet, továbbá a módosításáról szóló 13/2004. (X. 1.) ÖKR. sz. rendelet.
 
Bodajk, 2005. június 2.
 
 
             Oszlánszki Zsolt                                      dr. Nagy Gábor
       polgármester                                                jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2005. június 6.
 
                                                                                                     dr. Nagy Gábor
                                                                                                          jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu