Telefon: 22/410-001

Bodajk

19/2005. (X. 28.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzata
19/2005. (X. 28.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
 
 Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 4/2009. (II. 26.) rendelete.
 Hatálytalan 2009. 03. 01-tól
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 160. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton nem intézhetők. Ez nem vonatkozik azokra az ügyekre, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét.
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
 
 
Bodajk, 2005. október 27.
 
 
 
Oszlánszki Zsolt dr.                                       Nagy Gábor
polgármester                                                jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2005. október 28.
                                                                                                   dr. Nagy Gábor
                                                                                                          jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu