Telefon: 22/410-001

Bodajk

6/2007. (VI. 1.) R.

(VI. 1. R.)
Bodajk Nagyközség Önkormányzat
6/2007. (VI. 1.)
rendelete
 
a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásaira - a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (III. 1.) ÖKR. sz. rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
a) Bevételek összesen: 554.958 eFt, ezen belül:
- működési bevételek: 79.513 eFt,
- sajátos bevételek: 193.206 eFt,
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 300 eFt,
- támogatások, átvett pénzeszközök: 256.939 eFt,
- hitelek, kölcsönök: 25.000 eFt,
- pénzmaradvány felhasználása: 0 eFt,
- függő, átfutó bevételek: 1736 eFt;
 
b) Kiadások összesen: 530.269 eFt, ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 227.789 eFt,
- járulékok: 68.905 eFt,
- dologi kiadások: 119.474 eFt,
- pénzeszköz átadás: 45.247 eFt,
- ellátottak juttatásai: 3.324 eFt,
- felújítás: 547 eFt,
- felhalmozás: 50.987 eFt,
- hitelek, kölcsöntörlesztés: 13.996 eFt,
- függő, átfutó kiadások: -430 eFt.
 
 
2. §
 
(1) A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) Az önkormányzat 2006. évi mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) A pénzmaradvány alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
(4) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 
(5) Az önkormányzat intézményi szintű zárszámadását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
(6) Az önkormányzat vagyonleltárát a 6. sz. melléklet tartalmazza.
 
(7) Az önkormányzat ellenőrzési ütemtervét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
 
(8) Az intézményeknél pénzmaradvány nem keletkezett.
 
(9) Környezetvédelmi Alap számla 2006. december 31-i záró pénzkészlete 427.524 Ft, ezt a környezetvédelmi célra felhasználható keretet a képviselő-testület a Fejérvíz Zrt. által ütemezett, a vízközmű rendszer fejlesztési és felújítási feladatai finanszírozására rendeli fordítani.
 
(10) A zárszámadás 2006. december 31. napján likvidhitelt, illetve hiányt nem tartalmazott. Az év során keletkezett többletbevételt a testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
 
 
3. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.
 
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (III. 1.) ÖKR. sz. rendelet, továbbá a módosításáról szóló 11/2006. (VII. 31.) ÖKR. sz., a 13/2006. (IX. 28.) ÖKR. sz. és a 15/2006. (XII. 1.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
Bodajk, 2007. május 31.
 
 
 
Oszlánszki Zsolt dr.                                                Nagy Gábor
polgármester                                                          jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2007. június 1.
                                                                                                        dr. Nagy Gábor
                                                                                                            jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu