Telefon: 22/410-001

Bodajk

5/1994. (III. 1.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
5/1994. (III.1.) Kt. sz.
rendelete
 
a piactartás szabályairól
 
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/1997. (II. 2.) ÖKR. sz. rendelettel]
 
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 15/2009. (V. 28.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 06. 01-től.
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésé-ben kapott felhatalmazás alapján a piac és búcsúvásár tartásával, valamint a kistermelők termékei piacon kívüli közvetlen értékesítésével kapcsolatban az alábbiakat rendeli el.
 
I. fejezet
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
A rendelet hatálya
 
1. §
 
(1) E rendelet hatálya kiterjed:
 a.) a község területén létesülő piacra,
 b.) a kistermelők olyan elárusító helyeire, ahol közterülethasználati engedély és díjfizetés
nélkül árusíthatnak,
c.) a községben évente tartandó búcsúra.
 
(2) A rendelet hatályait mindenki köteles betartani, aki a piacon, búcsún elad, vásárol vagy ott egyéb engedélyhez kötött tevékenységet végez.
 
Hatáskör, feladatkör
 
2. §
 
(1) A piac és búcsú helyének kijelöléséről és a kistermelők piacon kívüli elárusító helyeinek kijelöléséről az önkormányzat Képviselő-testület dönt.
 
(2) A piac és a kistermelők piacon kívüli árusító helyeinek üzemeltetését a Polgármesteri Hivatal végzi (továbbiakban üzemeltető).
 
(3) Az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi eszközök tervezése a piacfenntartás, fejlesztés tárgyi feltételeinek biztosítása az üzemeltető feladata.
 
A PIACRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 
A piac területe
 
3. § 1
 
(1) A piac helyéül a Deák Ferenc utcai volt gázcseretelep melletti szabad területet jelöli ki.
 
(2) A búcsú helye: Petőfi u. 22-39. számig.
 
Forgalmazható áruk
 
4. §
 
(1) A piacon forgalomba hozható elsősorban:
a.) élelmiszer,
b.) mezőgazdasági termék, termény,
c.) baromfi,
d.) ruházati és vegyesiparcikk.
 
(2) Az (1) bekezdésen kívül értékesíthető áruk, továbbá a piacon nyújtható szolgáltatások körét, az árusítás és szolgáltatás fejlesztésére, tilalmára és korlátozásaira a mindenkor érvényes jogszabályok az irányadók.
 
Árusítási jog
 
5. §
 
Az árusításra való - külön jogszabályban meghatározott - jogosultságot az árusítási tilalmak, korlátozások, illetőleg feltételek betartását az üzemeltető az 1981. évi I. tv. szabályai alkalma-zásával rendszeresen ellenőrzi.
 
6. §
 
Az üzemeltető közérdekből vagy jogszabály megsértése esetén meghatározott termékek, ter-mények árusítását, illetve tevékenység folytatását megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti.
 
Nyitvatartási idő
 
7. §
 
(1) A piac nyitvatartását az üzemeltető határozza meg.
A piac ideje: hetente keddi napokon 6-18 óráig.
 
(2) A helyfoglalás a nyitvatartási idő előtt 1 órával megkezdhető.
 
(3) A nyitvatartási idő végéig az árusoknak és a vásárlóknak a piac területét el kell hagyni.
 
Helyhasználat
 
8. §
 
(1) A piacon az üzemeltető által kiadott helyhasználati engedély alapján az üzemeltető által
meghatározott helyen lehet árusítani, illetve szolgáltatásokat nyújtani.
 
(2) A helyhasználati engedély szólhat:
a.) 1 napra,
b.) 1 napot meghaladó határozott időre,
c.) határozatlan időre.
 
9. §
 
(1) Az elárusító helyek kijelölése, szakjelleg szerinti beosztása, ezen belül az egy napnál hosszabb időre kiadható elárusító helyek (bérelt helyek) kijelölése az üzemeltető feladata.
 
(2) Az egy napnál hosszabb időre kiadott elárusító helyeket, amennyiben az engedélyes reg-gel 7 óráig nem foglalja el, abban az esetben tárgynapra üzemeltető más árusítónak kiadhatja.
 
(3) A nem bérelt elárusító helyeket az üzemeltető által kijelölt részen érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
 
10. §
 
(1) Az elárusító helyeket a rendeltetéstől eltérő célra használni, az elárusító helyet a helypénz befizetése előtt használatba venni nem szabad.
 
(2) A helyhasználat során az árus köteles az általa használt terület folyamatos tisztántartásáról gondoskodni, a használat után tisztán, rendeltetésszerű állapotban visszaadni.
 
Helypénz
 
11. §
 
(1) A napi helypénz értékét a mindenkor érvényben lévő közterületek használati díjáról szóló önkormányzati határozat állapítja meg.
 
(2) A helypénz kifizetése szempontjából minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.
 
12. §
 
(1) Az egy napot meghaladó helyhasználati díjat a napidíj alapulvételével az üzemeltető és az árus írásbeli megállapodása határozza meg.
 
(2) Az előre befizetett helypénzt visszafizetni az alábbi esetben lehet:
a.) az üzemeltető az árusíás feltételeit nem biztosítja,
b.) az üzemeltető a használatot a határidő lejárta előtt felmondja,
c.) ha az árus és az üzemeltető a helyszínhasználatot közös megegyezéssel megszünteti,
d.) betegség esetén, ha az árus kéri a díj időarányos visszafizetését,
e.) az árus meghal és az örököse kéri a díj arányos visszafizetését.
 
Egyéb előírások
 
13. §
 
Üzemeltető az alábbi kikötéséket rendeli el:
a.) Piacra kutyát vinni nem szabad.
b.) Romlott, bűzös árut bevinni, tárolni nem szabad.
c.) A piac területét szennyezni tilos.
d.) Fertőző betegségben szenvedőnek tilos az árusítása.
 
14. §
 
A piac területén robbanásveszélyes anyagot tárolni, árusítani nem szabad.
 
15. §
 
A piacrendeletet a piac területén jól látható helyen ki kell függeszteni.
 
III. fejezet
 
KISTERMELŐK PIACON KÍVÜLI ELÁRUSÍTÓ HELYE
 
16. §
 
(1) A kistermelők az ABC és a Mozi közötti területen, külön közterülethasználati engedély és díj befizetése nélkül értékesíthetik a saját maguk és családjuk által megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, virágot.
 
(2) A kistermelői piac ideje: naponta 6 - 18 óráig
 
(3) A kistermelők piacon kívüli elárusító helyét táblával meg kell jelölni.
 
17. §
 
A kistermelők piacon kívüli elárusító helyén végzett értékesítés közegészségügyi, köztisztasági szabályaira a 13.§. rendelkezései az irányadók.
 
IV. fejezet
 
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
 
18. §
 
(1) Aki a piacon:
a.) helyhasználati engedély nélkül vagy attól eltérő módon árusít, szolgáltat,
b.) helyhasználati engedélyét másra átruházza vagy másét átveszi,
c.) elárusító helyet rendeltetésről eltérő módon használja,
d.) elárusító helyét önkényesen megváltoztatja,
e.) nyitvatartási időn túl árusít
szabálysértést követ el és 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértésért az arra felhatalmazott polgármesteri hivatali dolgozó helyszíni bírságot szabhat ki.
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
19. §
 
A rendelet 1994. március 1-jén lép hatályba.
 
Bodajk, 1994. február 28.
 
 
                       Zagyva Lajosné s. k.                                 Csendesné Kovács Edit s. k.
            polgármester                                                         jegyző
 
1   módosította: 3/1997. (II. 21.) ÖKR. sz. rendelete

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu