Telefon: 22/410-001

Bodajk

1/2009.(I.30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
1/2009. (I. 30.)
rendelete
 
a 2009. évi költségvetésről
 [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 22/2009. (VI. 2.)
és a 30/2009. (IX. 30.) rendelettel]

Hatályon kívül helyezte 5/2010. (V. 27.) rendelet 7. §-a, hatálytalan 2010. 05. 28-tól
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak alapján a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
A rendelet hatálya
 
1. §
 
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal alkot egy címet (címrend).
 
 
Általános rendelkezés
 
2. § 1, 2
 
A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetését:
a)   491 423 eFt bevétellel, ezen belül:
aa) 27 661 eFt működési bevétellel,
ab) 271 470 eFt sajátos bevétellel,
ac) 14 319 eFt támogatással, átvett pénzeszközzel,
ad) 39 288 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevétellel,
ae) 56 208 eFt felhalmozási célú pénzeszközzel,
af) 82 477 eFt hitelfelvétellel, kölcsöntörlesztéssel;
 
b)   491 423 eFt kiadással, ezen belül:
ba) 70 222 eFt személyi jellegű kiadással,
bb) 20 542 eFt munkaadókat terhelő járulékokkal,
bc) 84 282 eFt dologi kiadással,
bd) 60 202 eFt támogatással, átadott pénzeszközzel,
be) 73 978 eFt felújítással,
bf) 154 497 eFt felhalmozással,
bg) 27 700 eFt hitel-, kölcsöntörlesztéssel,
bh) 0 eFt tartalékkal
fogadja el.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai
 
3. §
 
(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. sz. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként az 1/a sz. melléklet, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként az 1/b sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
 
 
4. §
 
A képviselő-testület a fejlesztési (felhalmozási) előirányzatot 134.335 eFt összegben állapítja meg. A fejlesztési feladatok az alábbiak:
a) Önkormányzati igazgatás szakfeladaton gép, berendezés beszerzés: 480 eFt,
b) Községgazdálkodási szakfeladaton:
- ELMIB részvényvásárlás: 2.402 eFt,
 - Berek u. közműfejlesztés: 7.486 eFt,
 - Fejérvíz Zrt. beruházás: 1.740 eFt,
- Térplasztika megvilágítás: 432 eFt,
- Petőfi S. u. 49. bontása: 1.800 eFt,
mindösszesen: 13.860 e Ft;
c) Köztemető szakfeladaton: 2.635 eFt,
d) Háziorvosi szolgálat szakfeladaton csőrendszer és klímakészülék cseréje: 1.000 eFt,
e) Fogorvosi szolgálat szakfeladaton csőrendszer és klímakészülék cseréje: 240 eFt,
f) Sportintézmények működése szakfeladaton sportcentrum beruházás: 114.200 eFt,
g) Fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton: röplabdapálya kialakítás: 1.920 eFt.
 
 
5. §
 
A képviselő-testület a felújítási előirányzatot 7.800 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi feladatra:
a) Útfelújítás: 7.200 eFt,
b) Polgármesteri Hivatal felújítás: 600 eFt,
 
 
Általános és céltartalék
 
6. §
 
A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000 eFt összegben, céltartalékát 8.000 eFt összegben hagyja jóvá.

 
Több éves kihatással járó feladatok
 
7. §
 
Az önkormányzat gördülő tervezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
 
8. §
 
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 
 
A költségvetés végrehajtásának szabályai
 
9. §
 
A képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja. A 2009. évi költségvetési létszám-előirányzatokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
 
10. §
 
(1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés terhére – 300 eFt értékhatár alatt – az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi.
 
(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat.
 
(3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester alkalmanként 2.000 eFt összeghatárig az e rendeletben szereplő előirányzatok terhére kifizetéseket engedélyezzen. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi.
 
(4) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a Fejlesztési Alap terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
 
 
11. §
 
Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
 
 
12. §
 
(1) A 2009. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe. A Sportcentrum beruházás fedezetére 72.000 eFt felhalmozási célú hitel került betervezésre. A költségvetés többletet és működési hiányt nem tartalmaz. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
 
(2) A képviselő-testület az esetleges költségvetési hiány fedezéséről, vagyis a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről pénzintézeti hitel felvétele útján gondoskodik. A hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
 
(3) A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
 
 
13. §
 
Az önkormányzat által folyósítandó támogatások és pénzeszközátadások felosztását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A támogatások az alábbi kiadásokra nyújtanak fedezetet:
a) A Móri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők:
  - Általános Iskola,
  - Zengő Óvoda,
  - Pedagógiai szolgálat,
  - Orvosi ügyelet.
b) A közművelődésre – közgyűjteményre.
c) Építésügyi feladatok ellátására.
d) A rendszeres és eseti szociális ellátásokra.
e) A bodajki sportegyesületek támogatására.
f) Az egyéb szervezetek és az egyházak támogatására, valamint a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tervezett kifizetéseire.
g) A polgármesteri keret kifizetéseire.
h) A közvetett támogatásokra, az alábbiak szerint:
- Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 851219., 851275., 851286. számú szakfeladatokon az 1. sz. mellékletben kimutatott összegben.
- Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
i) A speciális célú támogatásokra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
 
 
14. §
 
2009. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a minimálbér 71.500 Ft/hó.
 

15. §
 
Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezetők saját dolgozójuk részére engedélyezhetik a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét pedig a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.
 
 
16. §
 
(1) A önkormányzati igazgatás szakfeladaton összesen 13 fő illetménye szerepel.
 
(2) E feladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja is. Az igazgatás szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez (díjak, címek, díszoklevél) járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékai fedezetét.
 
(3) A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.
 
 
17. §
 
(1) A községgazdálkodási szakfeladaton összesen 3 fő közalkalmazott illetménye, valamint a közmunkások bére került tervezésre.
 
(2) A községgazdálkodási szakfeladaton engedélyezett Polgármesteri keret felett a Polgármester önállóan rendelkezik.
 
(3) A községgazdálkodási szakfeladaton Egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önállóan rendelkezik.
 
 
18. §
 
A védőnői szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
 
 
19. §
 
A könyvtár szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.
 
 
20. §
 
Azon intézmények, illetve feladatok vezetői, akik az intézmény vagy feladatok részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartják működésükhöz elegendőnek, 2009. július 31-ig nyújthatják be többlet-támogatási igényüket az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igények benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
 
 
21. §
 
A hátralékosok felszólítását január 31-ig, illetve július 31-ig el kell végezni.
 
 
22. §
 
A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezetők feladata. A teljesítésekről negyedévente a képviselő-testületet tájékoztatni kötelesek.
 
 
23. §
 
A költségvetés a tó és a sífelvonó üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.
 
 
24. §
 
Az étkezési hozzájárulás a dolgozó választása szerint legfeljebb 6.000 Ft értékű étkezési utalvány formájában, vagy természetben legfeljebb 12.000 Ft értékben számla ellenében vehető igénybe. A szemüvegtérítés adható összege 25.000 Ft/fő/év.
 
 
25. §
 
A köztisztviselők részére a ruházati költségtérítést egyösszegben, 2009. március 31-ig kell kifizetni. Az egyéb szociális juttatásokra biztosított előirányzatokon belül szükség esetén a jegyző javaslatára a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.
 
 
26. §
 
(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) A "Bakonyalja" Önkormányzati Társulás költségvetését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) A fogorvosi szolgálat költségvetését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
 
(4) A Belföldi hitelállomány, kötelezettségvállalás törlesztési ütemezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.
 
 
27. §
 
(1) A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatok lehetőség szerint a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.
 
(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.
 
(3) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
 
 
28. §
 
Az önkormányzat és intézményei nagy összegű beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
 
 
Vegyes és záró rendelkezések
 
29. §
 
Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
 
 
Bodajk, 2009. január 29.
 
 
     Oszlánszki Zsolt                                                                     dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                                jegyző
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. január 30.
 
 
                                                                                                                                                  dr. Nagy Gábor
                                                                                                                                                       jegyző
 
1 Módosította: 22/2009. (VI. 2.) rendelet
2 Módosította 30/2009. (IX. 30.) rendelet

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu