Telefon: 22/410-001

Bodajk

20/2004. (XII. 8.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
20/2004. (XII. 8.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6 .) rendelete.
Hatálytalan 2009. 08. 01-től
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - Bodajk nagyközség tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
I. Fejezet
 
Általános rendelkezések
 
1. §
 
(1) A rendelet célja, hogy Bodajk nagyközség közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.
 
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.
 
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
 
(4) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.
 
(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.
 
 
2. §
 
Alapfogalmak:
a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék;
b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék;
c) nem háztartási szemét: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben (irodákban, intézményekben, üzemekben, üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az a működési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem;
d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező hulladék, építési törmelék;
e) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése;
f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése;
g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása.
 
 
II. Fejezet
 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
 
3. §
 
(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
 
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.
 
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
 
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
 
 
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
 
(6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
 
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
 
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset, kár.
 
 
4. §
 
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
 
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
 
(3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.
 
 
5. §
 
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
 
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
 
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
 
(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
 
(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
 
(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni.
 
 
6. §
 
(1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
 
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.
 
 
7. §
 
(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.
 
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.
 
 
8. §
 
(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
 
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.
 
 
9. §
 
(1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.
 
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.
 
(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.
 
(4) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.
 
(5) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni.
 
 
10. §
 
(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos.
 
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.
 
 
11. §
 
(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.
 
(2) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos.
 
 
12. §
 
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
- a gyalogos közlekedési útvonalon,
- az útkereszteződésben,
- az úttorkolatban,
- a kapubejárat elé, annak szélességében,
- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között,
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
 
(3) A járdáról a havat hóesés után azonnal el kell takarítani.
 
 
III. Fejezet
 
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás
 
13. §
 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett - DEPÓNIA Kft. által végzett - köztisztasági közszolgáltatás útján történik. Az összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezése a székesfehérvári szeméttelepen történik.
 
(2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását minden hét hétfői és keddi napján reggel 6 órától, zártrendszerű kukás, illetve konténer szállító autóval végzi.
 
(3) Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell.
 
(4) A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.
 
(5) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő munkanapon elszállítani.
 
 
14. §
 
(1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles zárt edényben, vagy megfelelő teherbírású, a DEPÓNIA Kft. által rendszeresített műanyag zsákban az ingatlan előtt elhelyezni oly módon, hogy az elszállítható legyen.
 
(2) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és műanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a tulajdonos, illetve használó kötelessége. Az első kuka árát a polgármesteri hivatal számla ellenében megtéríti.
 
(3) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás céljából a szolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani.
 
(4) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.
 
(5) Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag zsákba olyan tárgyat helyeztek el, amely nem minősül szállítható szemétnek, valamint ha a nyesedék átmérője a 2 cm-t, kötegelése a 70x40 cm-t meghaladja, annak szállítását megtagadhatja.
 
(6) A szolgáltatást végző dolgozónak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.
 
 
15. §
 
(1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.
 
(2) A szolgáltatási díj mértékét évente, a szolgáltató ajánlata alapján, a képviselő-testület rendeletben határozza meg.
 
(3) Az ingatlan tulajdonosának, használójának a szolgáltatási díjat évente négy egyenlő részletben a szolgáltató számlája alapján kell megfizetni.
 
(4) A szolgáltatási díj nem fizetése esetén az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
 
(5) Mentes a díj megfizetése alól az az ingatlantulajdonos vagy használó, aki bizonyítható módon nem veszi igénybe a szolgáltatást (pl. nem tartózkodik az ingatlanban).
 
(6) A 65 év feletti, egyedül élő személyek csak az első 2 negyedévi szemétszállítási díj megfizetésére kötelesek, a harmadik és negyedik negyedévi díjat az önkormányzat téríti meg szolgáltató részére.
 
 
16. §
 
(1) Az egyéb, nem háztartási szemét összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.
 
(2) A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel az egyéb, nem háztartási szemét elszállítására a szolgáltatást végző szerv külön megállapodást köthet.
 
(3) Az egyéb, nem háztartási szemét gyűjtésére szolgáló edényzet beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.
 
(4) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb, nem háztartási szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtő edényzettel együtt kell elhelyezni.
(5) Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.
 
 
IV. Fejezet
 
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
 
17. §
 
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
 
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).
 
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
 
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
 
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
 
(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.
 
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
 
 
18. §
 
A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását is.
 
 
V. Fejezet
 
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
 
19. §
 
(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg - szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
b) a szeméttelepen mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot helyez el,
c) szemetet felhalmoz,
d) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,
e) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
f) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,
g) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
h) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
i) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
j) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
k) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
l) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,
m) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
n) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
o) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,
p) a közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
q) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
r) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,
s) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,
t) az alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
u) a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
v) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,
w) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi.
 
(3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni azzal szemben, aki:
a) a közterületet beszennyezi, és az általa előidézett szennyezést nem takarítja el,
b) az általa alkalmi jelleggel igénybevett közterületen valamint annak környékén az igénybevétel során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik.
 
 
VI. Fejezet
 
Záró rendelkezések
 
21. §
 
(1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési környezet védelméről szóló 10/1991. (IX. 1.) ÖKR. sz. rendelet, valamint a módosításáról szóló 2/1993. (II. 2.) ÖKR. sz., a 9/1994. (V. 3.) ÖKR. sz., a 16/1995. (IX. 22.) ÖKR. sz., a 26/1995. (XII. 15.) ÖKR. sz., a 19/1996. (XII. 19.) ÖKR. sz., a 11/1997. (X. 29.) ÖKR. sz., a 12/1997. (XII. 1.) ÖKR. sz., az 1/1999. (II. 1.) ÖKR. sz., és a 27/1999. (XII. 1.) ÖKR. számú rendelet.
 
 
Bodajk, 2004. december 6.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                                        dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2004. december 8.
 
                                                                                                        dr. Nagy Gábor
                                                                                                             jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu