Telefon: 22/410-001

Bodajk

35/2008. (XII. 18.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
35/2008. (XII. 18.)
rendelete
 
a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2010. (I. 28.) rendelettel]
 
 Hatályon kívül helyezte 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Hatálytalan 2012. 03. 29-től
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, továbbá 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról a következő rendeletet alkotja:
 
 
Bevezető rendelkezések
 
1. §
 
(1) A rendelet hatálya Bodajk Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
 
(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is alkalmazni kell.
 
(3) A rendelet 3. §-ában meghatározott támogatások azt a nyugállományú köztisztviselőt illetik meg, aki a Polgármesteri Hivataltól - illetve jogelőd szervezetétől - került nyugállományba.
 
(4) A rendeletben meghatározott juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőt munkaidő arányosan illetik meg.
 
 
Köztisztviselői juttatások, támogatások
 
2. §
 
(1)1 A köztisztviselő részére a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások biztosíthatók:
- Illetményelőleg (visszatérítendő),
- Rendkívüli segély,
- Sport- és szabadidős tevékenység támogatása,
- Könyvvásárlási (CD-t, DVD-t is ideértve) támogatás,
- Szemüveg (kontaktlencse) készítés díjához történő hozzájárulás.
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások iránti - a jogosult által előterjesztett - kérelmet a jegyző bírálja el.
 
(3) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző állapítja meg.
 
 
 
Nyugállományú köztisztviselő támogatása
 
3. §
 
(1) A nyugállományú köztisztviselő - az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosított szociális keret [Ktv. 49/J. § (2) bek.] terhére - szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján az alábbi pénzbeli vagy természetbeni támogatásokban részesíthető:
- eseti szociális segély,
- temetési segély.
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szociális keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatások iránti - az érintett nyugállományú köztisztviselő vagy a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársa vagy gyermeke által előterjesztett - kérelmet a jegyző bírálja el.
 
 
Illetménykiegészítés
 
4. §
 
(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke az alapilletmény 20 %-a.
 
(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke az alapilletmény 20 %-a.
 
 
Záró rendelkezések
 
5. §
 
Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások fedezetéről a képviselő-testület évente, az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásával egyidejűleg dönt.
 
 
6. §
 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2007. (XII. 20.) rendelet.
 
Bodajk, 2008. december 17.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                  dr. Nagy Gábor
polgármester                                             jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2008. december 18.
                                                                                                           dr. Nagy Gábor
                                                                                                                jegyző
 
 1 Módosította: 2/2010. (I. 28.)

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu