Telefon: 22/410-001

Bodajk

33/2008. (XII. 18.) R.

(XII. 18. R.)
Bodajk Város Önkormányzat
33/2008. (XII. 18.)
rendelete
 
a házszámozás szabályairól
 
 Hatályon kívül helyezte 18/2011. (XI. 30.) rendelet.
Hatálytalan 2011. 12. 01-tól
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a házszámozás szabályairól a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
E rendelet hatálya kiterjed Bodajk város teljes közigazgatási területére.
 
 
2. §
 
A házszám megállapítás lehetséges esetei:
- Új, eddig házszámmal nem rendelkező ingatlan beépülése;
- Már beépített, de újraosztott terület átszámozása;
- Új közterület kialakulása (pl. új utcanyitás, meglévő közterületi rendszer átalakítása utcaszakaszolással).
 
 
3. §
 
Házszámozási kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az ott felsorolt, a tulajdonjog igazolására alkalmas melléklettel együtt.
 
 
4. §
 
(1) A házszámozás határozattal történő megállapítása a polgármester hatásköre.
 
(2) Házszámmal nem rendelkező újonnan létesült épület esetén a házszám megállapítását az ingatlan bármelyik tulajdonosa a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követő 8 napon belül köteles kérni.
 
(3) Házszám megállapítását az ingatlan bármelyik tulajdonosa kérheti, amennyiben az ingatlan rendelkezik ugyan házszámmal, de a korábbi megállapítást követően a beépített környezetben olyan mértékű változás állt be, amely újraszámozást tehet szükségessé (pl. ingatlanok összevonása, így házszámok megszűnése, a már megosztott ingatlanok továbbosztása, így az alátört házszám további alátörése, illetve ingatlan megosztása saroktelek, illetve két, utcára néző telek esetében, ahol az alátörés során már nem egyértelmű az ingatlan közterületi elnevezés szerinti besorolása).
 
(4) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg a következő esetekben:
a) Új közterület létrejötte:
- Utcanyitás,
- Meglévő közterület szakaszolása,
- Terület újraosztása;
b) A kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány esetén.
 
(5) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.
 
(6) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:
- A kérelmező nevét, bejelentett lakcímét (kérelemre indult eljárás esetén),
- A házszám elrendelő azonosító adatait (hivatalból indult eljárás esetén),
- A házszám megállapítás okát,
- A házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát,
- A házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét (település, közterület elnevezése, házszám, alátörés).
 
(7) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:
- A kérelmezővel,
- A házszámozással érintet ingatlanok tulajdonosaival,
- A területileg illetékes körzeti földhivatallal,
- A területileg érintett népességnyilvántartással.
 
(8) A házszámozási eljárásra (önkormányzati hatósági ügy) egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
 
5. §
 
(1) A házszámozás szabályai:
- Új utcanyitás esetén a településközponttól a külterület irányába növekvő számozással történhet úgy, hogy az utca jobb oldala páratlan, bal oldala páros számú számozást kap.
- Kialakult számozás esetén a hagyományos számozáshoz igazodva.
 
(2) Meglévő számozás esetén a közbeiktatott házszámok a megosztott földrészlet házszámának alátörései lesznek az ABC betűivel jelölve.
 
(3) Alátörés alátörése nem engedélyezhető, ilyen esetekben az alátörés újra jelölésével állapítható meg a házszám.
 
 
6. §
 
Az épületek házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni.
 
 
7. §
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan új házszám megállapításával kapcsolatban beállt változást - személyi okmányaiban, ingatlan nyilvántartásban, közüzemi szerződéseiben és ott ahol jogszabály bejelentési kötelezettségét megállapítja - bejelentenie.
 
(2) A tulajdonos köteles a házszámváltozással érintett, az ingatlanon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyeket tájékoztatni az épület új házszámáról.
 
 
 
8. §
 
(1) Az utca-házszám jegyzéknek a rendelet 2. mellékletében szereplő adatlap minta alapján történő vezetéséről a polgármester gondoskodik.
 
(2) Az utca-házszám jegyzékben minden belterületi ingatlant szerepeltetni kell a következő adatokkal:
- a közterület elnevezése,
- az ingatlan helyrajzi száma,
- az ingatlan felmérés során megállapított házszáma,
- a házszám meghatározásának módja (eredeti felvétel, illetve új házszám esetén a határozat száma, dátuma),
- a házszám meghatározásának időpontja.
 
(3) Eredeti felvétel módosítására, illetve új házszám bevezetésére csak határozattal kerülhet sor.
 
 
9. §
 
Fogalommeghatározás e rendelet alkalmazásában:
- házszám: belterületen lévő beépített ingatlan sorszáma, beleértve az épület, lépcsőház, szint, emelet, ajtó számát is.
- eredeti felvétel: az utca-házszám jegyzék összeállításakor kialakult házszámok.
- alátörés: meglévő ingatlan megosztása során a kiinduláskor meglévő házszámból az ABC betűit felhasználva keletkeztetett új házszám, mely a már beépített ingatlan meglévő házszám megváltoztatásával, illetve az újonnan létrejött ingatlan(ok) új házszám megállapításával történik.
 
 
10. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a házszámozás szabályairól szóló 5/2007. (IV. 27.) rendelet és a módosításáról szóló 11/2007. (VI. 28.) rendelet.
 
 
Bodajk, 2008. december 17.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                               dr. Nagy Gábor
polgármester                                                         jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2008. december 18.
 
                                                                                                            dr. Nagy Gábor
                                                                                                                jegyző
 
 

 
1. melléklet (letölthető változat)
 
 
HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM
Bodajk Város Polgármestere részére
 
 
 
Alulírott …………………………………………………………..........……..…………. (név)
 
………………….……………… település ……………………........…… utca ……........ sz.
 
alatti lakos (telefonszám: .........................................................), tekintettel arra, hogy a tulajdonomat/résztulajdonomat képező Bodajk, ………...............………….......………... utca …........................... hrsz-ú ingatlan:
 
O nem rendelkezik házszámmal,
 
O pontatlan a házszáma,
 
(a megfelelő választ jelölje meg x vagy + jellel)
 
kérem, hogy az ingatlan házszámát szíveskedjen megállapítani.
 
 
Hivatkozási vagy előzmény szám (ügy): .......................................................................
 
 
 
Kelt: ..........................................................................
 
 
                                                                ..................................................................
                                                                                          aláírás
 
 
 
Melléklet:
- 30 napnál nem régebbi ingatlan tulajdoni lap másolat (meglévő, 1 éven túl használatba vett épület esetén)
- használatbavételi engedély másolata (új építésű épület esetén)
- társasház esetén a cím megállapítással érintett ingatlan hatályos társasházi alapító okiratának másolata
 
 

 
2. melléklet  (letölthető változat)
 
Bodajk város
Utca-házszám jegyzék (minta)
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu