Telefon: 22/410-001

Bodajk

27/2008. (XI. 27.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
27/2008. (XI. 27.)
rendelete
 
a magánszemélyek kommunális adójáról
 
 
A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendelet alkotja:
 
 
1. §
 
A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.000 Ft.
 
 
2. §
 
(1) Mentes az erre eső adó alól a város külterületén lévő építménnyel, továbbá külterületen lakásbérleti joggal rendelkező magánszemély.
 
(2) Egy önálló helyrajzi számon lévő több adóköteles építmény közül egy adóköteles, az ezen felüli építmények mentességet élveznek.
 
(3) Mentes az adó alól az önálló ingatlanként nyilvántartott garázs.
 
(4) Mentes az adó alól az építési tilalom alatt lévő beépítetlen telek.
 
(5) A 70 év feletti adózó, egyedül élő nyugdíjas 50% adókedvezményben részesül annak az évnek a január 1-jétől, melyben a 70. életévét betölti.
 
 
3. §
 
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2005. (II. 28.) ÖKR. sz. rendelet és a módosításáról szóló 19/2006. (XII. 22.) ÖKR. sz. rendelet.
 
Bodajk, 2008. november 26.
 
 
     Oszlánszki Zsolt                                                dr. Nagy Gábor
polgármester                                                        jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2008. november 27.
                                                                                                            dr. Nagy Gábor
                                                                                                                jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu