Telefon: 22/410-001

Bodajk

34/2008. (XII. 18.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
34/2008. (XII. 18.)
rendelete
 
az önkormányzati lakások lakbéréről
 [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 20/2009. (V. 28.) rendelettel]
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének  9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.
Hatálytalan 2011. 04. 30-tól
 
A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére - az önkormányzati lakások lakbéréről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A képviselő-testület által szociális helyzet alapján bérbe adható Bodajk, Petőfi S. u. 39. sz. alatti, nem lakáscélú helyiségben kialakított, komfortos szükséglakás lakbére 2009. január 1-jétől 500 Ft/m2/hó, melyet a lakás hasznos alapterülete után kell megfizetni.
 
 
2. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 12/2006. (VII. 31.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 (2)1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
Bodajk, 2008. december 17.
 
 
Oszlánszki Zsolt                                                              dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                        jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2008. december 18.
                                                                                                            dr. Nagy Gábor
                                                                                                                    jegyző  
 
 1 Kiegészítette: 20/2009. (V. 28.) rendelet

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu