Telefon: 22/410-001

Bodajk

22/2008. (X. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
22/2008. (X. 30.)
rendelete
 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület), a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről a következő rendeletet alkotja:
 
 
Bodajk Díszpolgára kitüntető cím
 
1. §
 
(1) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím (továbbiakban: Díszpolgári cím) adományozható annak a személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, életművével a városon belül, országosan vagy nemzetközileg olyan általános elismerést szerzett, mely hozzájárult Bodajk és Magyarország jó hírnevének öregbítéséhez, és egyébként példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
 
(2) A Díszpolgári címmel külön e célra készített, az adományozást megörökítő díszes oklevél és díszdobozban emlékplakett jár, melynek leírását és képét az 1. melléklet tartalmazza.
 
(3) A Díszpolgári cím birtokosának külön jogai:
- Tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület és bizottságai ülésén.
- Részt vehet az Önkormányzat által szervezett ünnepségeken.
- Díjtalanul látogathatja az Önkormányzat intézményeit, rendezvényeit.
- Halála esetén - hozzátartozói beleegyezéssel - az Önkormányzat saját halottjának tekinti, és térítésmentesen díszsírhelyet biztosít számára.
 
(4) Díszpolgári cím évente két személynek adományozható.
 
 
Bodajkért Emlékérem kitüntető cím
 
2. §
 
(1) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozható azon személynek, közösségnek, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, mely a város társadalmi, gazdasági, szociális vagy kulturális életében hosszabb időn (éveken, évtizedeken) át kiemelkedően eredményes munkát végzett, és ezzel jelentősen hozzájárult Bodajk szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeinek gyarapításához, a település fejlődéséhez, és egyébként példamutató magatartása, tevékenysége miatt megbecsülés övezi.
 
(2) A Bodajkért Emlékéremmel külön e célra készített, az adományozást megörökítő díszes oklevél és díszdobozban emlékérem (emlékplakett) jár, melynek leírását és képét a 2. melléklet tartalmazza.
 
(3) Bodajkért Emlékéremből évente három adományozható.
 
 
A kitüntetések adományozásának rendje
 
3. §
 
(1) A kitüntető címekre a polgármester, települési képviselő, bizottság, illetőleg bármely bodajki lakos, bodajki székhelyű szervezet javaslatot tehet.
 
(2) Kitüntető cím az arra érdemes személy halála után posztumusz is adományozható. Ez esetben a kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
 
(3) A kitüntetéseket a polgármester - távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester - az Önkormányzat által szervezett rendezvényen vagy a Képviselő-testület ülésén adja át ünnepélyes keretek között, a lakosság széleskörű tájékoztatása mellett.
 
 
A kitüntetések visszavonása
 
4. §
 
A Díszpolgári cím és a Bodajkért Emlékérem visszavonható, ha az adományozott a Képviselő-testület megítélése szerint arra érdemtelenné válik, különösen akkor, ha bíróság a személyt jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltotta, illetőleg magatartásával Bodajk város rossz hírét kelti, hírnevét csorbítja, ezért a példamutatásra és a köztiszteletre már nem szolgál rá.
 
 
Vegyes rendelkezések
 
5. §
 
(1) A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik az 1. § (3) bekezdésben foglaltak érvényesítéséről.
 
(2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítani kell.
 
(3) Azok, akik korábbi önkormányzati rendeletek alapján részesültek az e rendelet szerinti kitüntetésekben, azok arra - az esetleges visszavonásig - továbbra is jogosultak, és megilletik őket az e rendelet szerinti jogok.
 
 
 
 
6. §
 
(1) Ez a rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba.
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2007. (VI. 28.) rendelet.
 
 
 
Bodajk, 2008. október 29.
 
 
Oszlánszki Zsolt                                                                     dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                                jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2007. október 30.
                                                                                                              dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 
 

 
1. melléklet
 
 
A "Bodajk Díszpolgára" kitüntető címmel együtt járó emlékplakett leírása és képe
 
Az emlékplakett leírása: A Díszpolgári címmel járó emlékplakett 10 cm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas, fémből (réz vagy bronz ötvözetből) készült plakett, melyen körben felül szerepel a "Bodajk Díszpolgára" felirat, alul vagy a plakett hátulján a kitüntetett neve, valamint az adományozás évszáma. A plakett középső, osztott részében a felső félben szerepel a bodajki Hochburg-Lamberg-kastély képe, alsó felének félbe osztott egyik felén a Kálvária képe, másik felén Bodajk város címere.
Az emlékplakett képe:
 
 
 
 

2. melléklet
 
 
A "Bodajkért Emlékérem" kitüntető címmel együtt járó emlékérem (emlékplakett) leírása és képe
 
Az emlékérem leírása: A Bodajkért Emlékérem kitüntető címmel járó emlékérem 9 cm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas, fémből (réz vagy bronz ötvözetből) készült érem (plakett), melynek felső részében szerepel Bodajk város címere és a "Bodajkért Emlékérem" felirat, középen a Bodajk, Petőfi Sándor u. 60. sz. alatti épület (Városháza, Polgármesteri Hivatal) bejárati oldalának képe, alul az adományozás évszáma, hátulján a kitüntetett neve.
Az emlékérem képe:
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu