Telefon: 22/410-001

Bodajk

15/1993 (XII. 1.) ÖKR

Bodajk Nagyközség Önkormányzat

 
15/1993. (XII. 1.) Ö. K. R. sz.
 rendelete
 
 a helyi címer és zászló alapításról és használatának rendjéről
 
 Hatályon kívül helyezte: Bodajk Város Önkormányzat 3/2009. (II. 26.) sz. rendelete.
 Hatálytalan: 2009. 03. 01-től
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1.§. (6) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI
 
 
 
1.§. Bodajk Nagyközség Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
 
 A CÍMER LEÍRÁSA
 
 2.§. Bodajk nagyközség címere hegyes talpú, ezüst pajzsban kék pólya rajta színcserélő kék talpas kereszt.
 
A fehér (azaz címertanilag ezüst) mezőben lévő kék pólya (csík) utal a községen átmenő Országos Kék Túra utvonalára, de a falu határában lévő két patakot: a Gaját és a Móri-vizet is szimbolizálja. Mindezek mellett utalhat arra a szép hagyományra is, miszerint Szent István királyunk egykor csónakkal járt Fehérvárról a bodajki kegyhelyre.
 
A címer másik eleme a kereszt éppen ezt az országos hírű zarándokhelyet jelöli, mely az évszázadok során szinte egybeforrt a község nevével, és napjainkban kezdi ismét visszanyerni a falu életében egykor betöltött méltó helyét.
 

 

3.§. (1)  Bodajk nagyközség címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

              a.) Az Önkormányzat körpecsétjén, mely lehet pecsétnyomó vagy gumibélyegző, megfelelő körirattal ellátva;

              b.)     Az Önkormányzat zászlóján és annak változatain;

              c.) Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén illetve borítékján;

              d.)     Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmen, emlékplaketten;

              e.) A Községháza épületének bejáratánál, nagytermében, más protokolláris célt szoltáló helyiségekben;

              f.) Az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában;

            g.) Az Önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, a Bodajki Szó címlapján és a helyi kábeltévé-stúdió műsoraiban,

              h.) A Bodajkre vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán.

 

       (2)   Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel- illetve külföldi Önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésvel és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

     (3)   Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

 

4.§. (1)   A 3.§. (1) bek. g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a polgármester írásban engedélyezheti.

       (2)   Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjakat kell fizetni. A díj mértéket a polgármester állapítja meg.

      (3)   A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában, vagy esetenként egy - egy alkalomra.

     (4)   A (3) bekezdésben szerepló átalány összege gazdálkodó szerveknél 1.000-10.000,-Ft/év, esetenként 500-1.000,-Ft/alkalom.

 

5.§. (1)   A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

              a.) a kérelmező megnevezését, címét,

              b.) a címerhasználat célját, módját,

              c.) az előállítani kívánt mennyiséget,

              d.) terjesztés, ileltve forgalombahoztal esetén ennek a módját,

              e.) a használat időtartamát,

              f.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.).

       (2)   Az engedélyben alapos és részletes feltételeket kell megállapítani.

       (3)   A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

       (4)   A kiadott engedélyt indokolt esetben a polgármester visszavonhatja.

 

6.§. (1)   Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

      (2)   Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

 

 A ZÁSZLÓ LEÍRÁSA

 

7.§. A zászlóból a rendelet elfogadásával egyidejűleg 1db-ot kell elkészíteni, és azt a községháza nagytermében kell elhelyezni.

       A zászló mérete:          2 x 1 méter

       A zászló színe:     fehér alapon kék mezőben a Címer eredeti lenyomatával.

       A zászló anyaga:  selyem (zászlórudhoz nem rögzített oldalán esetleg lehet rojtos).

 

A ZÁSZLÓ HASZNÁLATA

 

8.§.  (1)  A zászló lobogó formában is használható a Címer elfordításával.

      (2)   A Zászló - leírt és elkészített zászlóval azonos színben és méretarányok megtartásával - más anyagból és nagyságban is előállítható.

       (3)  A Zászló használható különösen:

              a.) a község életében jelentős események, ünnepségek, rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt;

              b.) a képviselő-testület ülései alkalmával az ülések színhelyén;

              c.) nemzeti illetőleg megyei vagy helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve;

              d.) minden Bodajkkal összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen

       (4)   A Zászló előállításának és használatának  engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT

 

9.§. Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a községet sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal súlytható.

 

10.§. Ez a rendelet 1993. december 1-én lép hatályba, egyidejűleg Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete   46/1993. (V.24.) Kt. sz., valamint a 78/1993. (VIII.9.) Kt. sz. határozata hatályát veszti.

 

1993. november 22.

 

 

              Zagyva Lajosné                                                   Csendesné Kovács Edit

                polgármester                                                                    jegyző

 

 

 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu