Telefon: 22/410-001

Bodajk

3/2008 (I. 31) R.

 Bodajk Nagyközség Önkormányzat
3/2008. (I. 31.)
rendelete
a 2008. évi költségvetésről
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2008. (II. 29)., a 10/2008. (IV. 30.), a 13/2008. (VI. 27.) és a 2/2009. (II. 26.) rendelettel]
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 10/2009. (IV. 30.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 05. 01-től.
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §[1]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal alkot egy címet (címrend).

Általános rendelkezés
2. §[2]

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2008. évi költségvetését:
a) 428.405 eFt bevétellel, ezen belül:
aa) 19.458 eFt működési bevétellel,
ab) 245.488 eFt sajátos bevétellel,
ac) 138.532 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevétellel,
ad) 24.627 eFt támogatással, átvett pénzeszközzel,
ae) 300 eFt hitelfelvétellel, kölcsöntörlesztéssel;
 
b) 428.405 eFt kiadással, ezen belül:
ba) 73.315 eFt személyi jellegű kiadással,
bb) 22.907 eFt munkaadókat terhelő járulékokkal,
bc) 110.613 eFt dologi kiadással,
bd) 89.948 eFt támogatással, átadott pénzeszközzel,
be) 69.281 eFt felújítással,
bf) 32.945 eFt felhalmozással,
bg) 19.300 eFt hiteltörlesztéssel,
bh) 10.096 eFt tartalékkal
fogadja el.
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, illetve szakfeladatonként az 1. sz. melléklet, az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4. §

A képviselő-testület a fejlesztési (felhalmozási) előirányzatot 7.920 eFt összegben állapítja meg. A fejlesztési feladatok az alábbiak:
a) Önkormányzati igazgatáson gép, berendezés beszerzés: 5.610 eFt,
b) Községgazdálkodási szakfeladaton ELMIB részvényvásárlás: 2.310 eFt,

5. §

A képviselő-testület a felújítási előirányzatot 35.908 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi feladatra:
a) Útfelújítás: 26.108 eFt,
b) Polgármesteri Hivatal felújítás: 6.800 eFt,
c) Ravatalozó felújítás: 1.500 eFt,
d) Mozi felújítás: 1.500 eFt.

Általános és céltartalék
6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.859 eFt összegben hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok
7. §

Az önkormányzat gördülő tervezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. §

A képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja. A 2008. évi létszámkereteket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés terhére – 300 eFt értékhatár alatt – az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi.

(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(3)[3],[4] A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester alkalmanként 2.000 eFt összeghatárig az e rendeletben szereplő előirányzatok terhére kifizetéseket engedélyezzen. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi.

(4)[5] A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a Fejlesztési Alap terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
 
11. §

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A 2008. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe. A beruházások fedezetére 14.000 eFt felhalmozási célú hitel került betervezésre. A költségvetés többletet és működési hiányt nem tartalmaz. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
 
(2)[6] A képviselő-testület az esetleges költségvetési hiány fedezéséről, vagyis a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről pénzintézeti hitel felvétele útján gondoskodik. A hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
 
(3)[7] A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
 
13. §

Az önkormányzat által folyósítandó támogatások felosztását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A támogatások az alábbi kiadásokra nyújtanak fedezetet:

a) A Móri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők:
   - Általános Iskola,
   - Zengő Óvoda,
   - Pedagógiai szolgálat,
   - Orvosi ügyelet.
b) A közművelődésre – közgyűjteményre.
c) Építésügyi feladatok ellátására.
d) A rendszeres és eseti szociális ellátásokra.
e) A vállalkozó háziorvosok részére a rendelő fenntartási költségeinek támogatására.
f) A vállalkozó fogorvos részére a rendelő fenntartási költségeinek támogatására.
g) A bodajki sportegyesületek támogatására.
h) Egyéb szervezetek és egyházak támogatására, valamint a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tervezett kifizetéseire.
i) A mellékletben felsorolt közvetett támogatásokra.

14. §

2008. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a minimálbér 69.000 Ft/hó.

15. §

Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezetők saját dolgozójuk részére kivételesen engedélyezhetik a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét pedig a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.

16. §

 (1)[8] A önkormányzati igazgatás szakfeladaton összesen 13 fő illetménye szerepel.
 
(2) E feladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja is. Az igazgatás szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez (díjak, címek, díszoklevél) járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékai fedezetét.
 
(3) A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.
 
(4) A Községgazdálkodási szakfeladaton engedélyezett egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszegek felett mind a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság, mind a Polgármester önállóan rendelkezik.

17. §[9]
 
A községgazdálkodási szakfeladaton összesen 3 fő közalkalmazott illetménye, valamint a közmunkások bére került tervezésre.
 
 18. §
 
A védőnői szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A védőnők részére helyettesítés idejére az 5. nap után az 1. naptól helyettesítési díj jár, melynek mértéke a védőnő illetményének 50 %-a.

19. §[10]
 
A könyvtár szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.
 
20. §

Azon intézmények, illetve feladatok vezetői, akik az intézmény vagy feladatok részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartják működésükhöz elegendőnek, 2008. július 31-ig nyújthatják be többlet-támogatási igényüket az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igények benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
 
21. §

A hátralékosok felszólítását január 31-ig, illetve július 31-ig el kell végezni.

22. §

A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezetők feladata. A teljesítésekről negyedévente a képviselő-testületet tájékoztatni kötelesek.
 
23. §

A költségvetés a tó és a sífelvonó üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.
 
24. §

Az étkezési hozzájárulás a dolgozó választása szerint legfeljebb 6.000 Ft értékű étkezési utalvány formájában, vagy természetben legfeljebb 12.000 Ft értékben számla ellenében vehető igénybe. A szemüvegtérítés adható összege 25.000 Ft/fő/év.
 
25. §
 
A köztisztviselők részére a ruházati költségtérítést egyösszegben, 2008. március 31-ig kell kifizetni. Az egyéb szociális juttatásokra biztosított előirányzatokon belül szükség esetén a jegyző javaslatára a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.

26. §

(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.
 
(2)[11] A "Bakonyalja" Önkormányzati Társulás 2008. évi költségvetését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3)[12] A fogorvosi szolgálat költségvetését a 10. sz. melléklet tartalmazza.
 
27. §

(1) A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatok lehetőség szerint a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.
 
(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást szerződésben rögzített időpontban, de legkésőbb a támogatás kifizetését követő év március 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.
 
(3) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

28. §
 
Az önkormányzat és intézményei nagy összegű beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
 
Vegyes és záró rendelkezések
 29. §

Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

  
Bodajk, 2008. január 30.

  
 
                      Oszlánszki Zsolt  s. k.                                   dr. Nagy Gábor s. k.

                            polgármester                                                     jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bodajk, 2008. január 31.

                                                                                           dr. Nagy Gábor s. k.
                                                                                                    jegyző

[1] Kiegészítette: 10/2008. (IV. 30.)
[2] Módosította: 2/2009. (II. 26.)
[3] Kiegészítette: 5/2008. (II. 29.)
[4] Módosította: 10/2008. (IV. 30.)
[5] Kiegészítette: 10/2008. ((IV. 30.)
[6] Kiegészítette: 5/2008. (II. 29.)
[7] Kiegészítette: 5/2008. (II. 29.)
[8] Módosította: 10/2008. (IV. 30.)
[9] Módosította: 10/2008. (IV. 30.)
[10] Módosította: 10/2008. (IV. 30.)
[11] Kiegészítette: 10/2008. (IV. 30.)
[12] Kiegészítette: 13/2008. (VI. 27.)

 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu