Telefon: 22/410-001

Bodajk

tájékoztató a helyi adókról

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓKRÓL
 
Bodajk Város Önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi és egyéb adókról a következő tájékoztatást teszem közé:
 
Magánszemélyek kommunális adója:
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet alapján az adó mértéke 8.000 Ft /ingatlan/év.
 
Mentességek, kedvezmények:
 
Mentes az adó megfizetése alól:
1) a külterületen lévő építménnyel, továbbá külterületen lakásbérleti joggal rendelkező magánszemély,
2) önálló ingatlanként nyilvántartott garázs,
3) az építési tilalom alatt lévő beépítetlen telek.
4) Egy önálló helyrajzi számon lévő több adóköteles építmény közül egy adóköteles, az ezen felüli építmények mentesek.
 
A 70 év feletti és egyedül élő adózó 50% adókedvezményben részesül annak az évnek a január 1-jétől, melyben a feltételek együttesen fennállnak.
 
 
Kommunális adó fizetési kötelezettség határideje évente két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig.
Bevallási kötelezettség a tulajdonjogban beállt változást követő 15 napon belül.
 
Számlaszám: Bodajk Város Önkormányzat Magánszemélyek Kommunális Adója 11736006-15362151-02820000.
 
 
Iparűzési adó:
A helyi iparűzési adóról szóló 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet alapján:
 
 • Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
 • Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.
 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység:
- építőipari tevékenység, ha a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.
- bármely – az előző bekezdésbe nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
 
Kedvezményt, mentességet a 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet nem tartalmaz.
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén adóelőleg fizetés határideje tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig.
Éves bevallás és adókülönbözet rendezésének határideje tárgyévet követő év május 31-ig.
Adóelőleg kiegészítés összegéről bevallás és befizetés határideje tárgyév december 20-ig.
 
Számlaszám: Bodajk Város Önkormányzat Iparűzési Adó 11736006-15362151-03540000.
 
 
Talajterhelési díj:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) szabályozza. A talajterhelők szűk körét érinti, azokat a kibocsátókat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a csatornahálózatra csatlakozzanak, de ezt mégsem teszik meg.
 
A talajterhelési díj mértéke 2012. február 1. napjától: 1200 Ft/m3 × 3 (területérzékenységi szorzó).
 
A talajterhelési díjról szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet alapján:
 
2.  Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány víz mennyisége:
 • csak udvari csappal rendelkező kibocsátó esetén 40 liter/fő/nap,
 • épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel rendelkező kibocsátó esetén 95 liter/fő/nap,
 • épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, szilárd tüzelésű vízmelegítőt alkalmazó fürdőszobával rendelkező kibocsátó esetén 120 liter/fő/nap,
 • a c) pont szerinti kibocsátó árammal, gázzal vagy megújuló energiával üzemelő vízmelegítővel rendelkező esetén 150 liter/fő/nap,
 • közkifolyók 150 m-es körzetében lakó kibocsátó esetén 30 liter/fő/nap.
 
3.  Kedvezmények, mentességek
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély kibocsátó kérelmére - különös méltánylást érdemlő esetben - a talajterhelési díj megfizetésére 2015. évre vonatkozóan 20 % kedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
 • Családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum).
 • Egyedülálló esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.
 
Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül: fogyatékosság, tartós betegség, haláleset, munkanélküliség, elemi kár megléte, bekövetkezése.
 
50 % kedvezményben részesül az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély kibocsátó, aki a rendelkezésre álló csatornahálózatra igazoltan csak házi átemelő kiépítése után tud rácsatlakozni.
 
Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a magánszemély kibocsátó, aki
 • a nem életvitelszerűen használt ingatlanán igazoltan kizárólag kerti csapot üzemeltet;
 • egyedül él, és betöltötte a 70. életévét.
 
Abban az esetben, ha a magányszemély kibocsátó egyidejűleg több kedvezményre, mentességre is jogosult, a számára legkedvezőbb feltételt kell alkalmazni.
 
4. A talajterhelési díj alapja a Ktd. 14. §-a szerint csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet jogszabály által feljogosított szervezettel szállíttat el.
 
A befolyt talajterhelési díjbevétel a település környezetvédelmi alapja javára kerül átutalásra.
Talajterhelési díj bevallási és befizetési kötelezettség határideje tárgyévet követő év március 31.
 
Számlaszám: Bodajk Város Önkormányzat Talajterhelési Díj 11736006-15362151-03920000.
 
 
Gépjárműadó:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján:
 
Az adó alapja:
1 személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve,
2 autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),
3 tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
 
Az adó mértéke:
1 pont szerinti adóalap után a gépjármű:
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.
 
2-3 pontok esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után
a) légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1.380 Ft.
 
Kedvezmények:
1 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
2 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
 
Mentes az adó alól:
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű,
d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
g) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket tulajdonában lévő gépjármű.
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései alapján az adókivetés központi hatósági nyilvántartás alapján történik. Az adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elektronikus úton közli a helyi adóhatóság részére. Ezért - a korábbi gyakorlattól eltérően - az okmányirodánál kell bejelenteni a gépjármű eladását, vásárlását, forgalomból történő kivonatását is!
 
Gépjárműadó fizetési kötelezettség határideje évi két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig.
 
Számlaszám: Bodajk Város Önkormányzat Gépjárműadó 11736006-15362151-08970000 számú számlájára.
 
 
Idegenforgalmi adó:
Az adó mértéke az idegenforgalmi adóról szóló 16/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet alapján személyenként és vendégéjszakánként 2012. május 1. napjától 200 Ft.
 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 
Az adókötelezettség alóli mentességet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § határozza meg.
 
Az adó bevallására és beszedésére kötelezett a szállásadó.
Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas, továbbá az önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető, nyilvántartást köteles vezetni.
 
Idegenforgalmi adó bevallási és fizetési kötelezettség határideje tárgyhónapot követő hónap 15-ig.
 
Számlaszám: Bodajk Város Önkormányzat Idegenforgalmi Adó 11736006-15362151-03090000.
 
 
Magánfőzés:
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a desztilláló berendezés tulajdonosának az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
 • Már meglévő berendezés esetén bejelentési kötelezettség a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál 2015. január 15-ig.
 • Év közben megszerzett berendezés esetén a megszerzéstől számított 15. napon belül kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.
 • Az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése a tárgyévet követő év január 15-ig (első alkalommal 2016. január 15.)
 • Az előállított magánfőzött párlat évi adója 1000 Ft, melyet a bevallással egy időben a tárgyévet követő év január 15-ig (első alkalommal 2016. január 15.) kell megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
 • Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
 • Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
 
Számlaszám: Bodajk Város Önkormányzat Jövedéki Adó 11736006-15362151-10050006.
 
 
Illeték:
Adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadásához szükséges illeték mértéke: 3000 Ft.
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárás illetéke: 4.000 Ft.
Gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.
 
Számlaszám: Bodajk Város Önkormányzat Eljárási Illeték 11736006-15362151-03470000.
 
A befizetésekhez szükséges készpénz-átutalási megbízás a Bodajki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhető.
 
A fentiekkel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Bodajki Polgármesteri Hivatalban Abuczki Zoltánné adóügyi ügyintézőtől (22/410-001).
 
 
                                                                                                   Nagy Csilla
                                                                                                        jegyző
 
 
 
vissza  ►
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu