Telefon: 22/410-001

Bodajk

19/2011. (XI. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 
19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
 
a gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2012. 01. 02-től
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §   A gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában a "395" szövegrész helyébe a "410" szöveg, a 15. § (1) bekezdés b) pontjában a "325" szövegrész helyébe a "336" szöveg, a 15. § (1) bekezdés c) pontjában az "520" szövegrész helyébe az "540" szöveg lép.
 
2. §    Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
 
 
 
      Almádi István                                           dr. Nagy Gábor
polgármester                                                     jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. november 30.
                                                                                                                 dr. Nagy Gábor
                                                                                                                          jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu