Telefon: 22/410-001

Bodajk

18/2011. (XI. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 
18/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
 
a házszámozás szabályairól szóló 33/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
Hatályon kívül helyezte uganezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2011. 12. 02-tól
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hatályát veszti a házszámozás szabályairól szóló 33/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
  
        Almádi István                                                   dr. Nagy Gábor
polgármester                                                           jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. november 30.
                                                                                                                dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu