Telefon: 22/410-001

Bodajk

16/2011. (IX. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 
16/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
 
a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 4. §-a.
Hatálytalan 2011. 09. 30-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §    A szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"16. § A Szoctv. 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézője, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője, a védőnői szolgálat védőnői, a háziorvosok, a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona vezetője, a Karitász helyi vezetője, a helyi nevelési és oktatási intézmények vezetői, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke."
 
2. §     A Rendelet 3. § (2) bekezdésében "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH)" szövegrész helyébe "a Nemzeti Adó és Vámhivatal" szöveg, a 7. § (2) bekezdésében a "37/D. § (4)" szövegrész helyébe a "37/A. § (1)" szöveg, a 7. § (3) bekezdésében a "37/B. §" szövegrész helyébe a "37. §" szöveg, a 7. § (8) bekezdésében az "aktív korúak ellátására jogosult személy" szövegrész helyébe az "aktív korúak ellátására jogosult, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy" szöveg, a 11. § (3) bekezdés c) pontjában az "egyedülállók" szövegrész helyébe az "egyedül élő" szöveg, a 17. § (3) bekezdés második mondatában a "rendelet 21. § (1) bekezdésében szereplő összeget, úgy a jogosult az abban" szövegrész helyébe a "képviselő-testület által megállapított összeget, úgy a jogosult a képviselő-testület által" szöveg lép.
 
3. §    Hatályát veszti a Rendelet 21. § (1) bekezdésének második mondata.
 
4. §     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
 
 
 
 
      Almádi István                                                      dr. Nagy Gábor
polgármester                                                              jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. szeptember 28.
                                                                                                                dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu