Telefon: 22/410-001

Bodajk

15/2011. (IX. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 
15/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
 
a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 3. §-a.
Hatálytalan 2011. 09. 30-tól
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. §    (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen 297 141 eFt a következő összetételben:
a) 10 357 eFt működési bevétel,
b) 201 019 eFt sajátos működési bevétel,
c) 11 325 eFt támogatásértékű működési bevétel,
d) 18 395 eFt sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel,
e) 50 590 eFt költségvetési támogatás,
f) 1 450 átvett pénzeszköz,
g) 4 005 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés.
(2) Az önkormányzat éves kiadása összesen 297 141 eFt a következő összetételben:
a) 63 378 eFt személyi jellegű kiadás,
b) 17 980 eFt munkaadókat terhelő járulék,
c) 65 950 eFt dologi kiadás,
d) 75 632 támogatásértékű működési kiadás,
e) 2 935 működési célú pénzeszköz átadás,
f) 24 123 eFt szociálpolitikai és egyéb támogatás,
g) 340 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
h) 16 504 eFt felújítás,
i) 13 179 eFt felhalmozás,
j) 14 000 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
k) 3 120 eFt tartalék."
 
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
 
 
 
      Almádi István                                                  dr. Nagy Gábor
polgármester                                                          jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. szeptember 28.
                                                                                                          dr. Nagy Gábor
                                                                                                                jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu