Telefon: 22/410-001

Bodajk

4/2011. (II. 25.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete
 
a helyi iparűzési adóról szóló 11/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet és az idegenforgalmi adóról szóló 12/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 3. §-a.
Hatályon kívül helyezve 2011. III. 2-án.
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. § b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §   A helyi iparűzési adóról szóló 11/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
"1/A. § Az önkormányzat e rendeletével helyi iparűzési adót vezet be."
 
2. §   Az idegenforgalmi adóról szóló 12/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) Az önkormányzat e rendeletével idegenforgalmi adót vezet be."
 
3. §   Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
 
 
 
      Almádi István                                    dr. Nagy Gábor
polgármester                                            jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. február 25.
                                                                                                                dr. Nagy Gábor
                                                                                                                      jegyző
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu