Telefon: 22/410-001

Bodajk

2/2011. (II. 25.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 31/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte uganezen rendelet 2. §-a.
Hatályát vesztette 2011. 03. 02-án.
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §    Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 31/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) A közüzemi víziközműről szolgáltatott ivóvíz díja az eltérő szolgáltatási tartalomra tekintettel:
a) termelői díj: 268 Ft/m3 + ÁFA,
b) lakossági díj: 233 Ft/m3 + ÁFA,
c) közületi díj: 352 Ft/m3 + ÁFA,
d) intézményi díj: 268 Ft/m3 + ÁFA.
(2) A csatornaszolgáltatás díja az eltérő szolgáltatási tartalomra tekintettel:
a) lakossági fogyasztás esetén: 357 Ft/m3 + ÁFA,
b) közületi fogyasztás esetén: 412 Ft/m3 + ÁFA.
(3)  A szippantmány díja: 1.130 Ft/m3 + ÁFA."
 
2. §   Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
 
 
        Almádi István                                           dr. Nagy Gábor
polgármester                                                   jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. február 25.
                                                                                                             dr. Nagy Gábor
                                                                                                                    jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu