Telefon: 22/410-001

Bodajk

1/2011. (I. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes kérdéseiről
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet 42/A. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §    A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséhez a melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz a házasságkötési szándék és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés szándéka bejelentésével egyidejűleg.
 
2. §   (1)   A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére bruttó 20.000 Ft díjat kell fizetni az erről szóló kérelem benyújtását követő nyolc napon belül, de legkésőbb a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti munkanapig, melyet igazolni kell.
(2) Ha a kérelem hivatali helyiségen kívüli és egyidejűleg hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvvezetői közreműködésre irányul, akkor is az (1) bekezdés szerinti díjat kell fizetni.
(3) A házasulók, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének orvos által igazoltan közeli halállal fenyegető vagy súlyos egészségi állapotára, mozgáskorlátozottságára tekintettel az egészségügyi, szociális intézményben, vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.
 
3. §   A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az anyakönyvvezető részére bruttó 15.000 Ft díjat kell fizetni.
 
4. §    Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.
 
 
Bodajk, 2011. január 28.
 
 
 
      Almádi István                                       dr. Nagy Gábor
polgármester                                               jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. január 28.
 
                                                                                                            dr. Nagy Gábor
                                                                                                                jegyző
 
melléklet az 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu