Telefon: 22/410-001

Bodajk

14/2010. (XII. 16.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2010. XII. 17-től.
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és (2) bekezdés e) pontban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a melléklet lép.
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
Bodajk, 2010. december 16.
 
 
  Almádi István                                          Nagy Csilla
polgármester                                             aljegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. december 16.
 
                                                                                                            Nagy Csilla
                                                                                                              aljegyző
 
 
melléklet
1. melléklet a 30/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 
A BAK Kft. konyháján alkalmazandó étkezési térítési díjak 2011. január 1-jétől
 
 
Norma összege (Ft/adag/fő)
Fizetendő térítési díj
norma + 25 % ÁFA (Ft/adag/fő)
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)
315 395
Menza (ebéd)
 260 325
Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)
415 520
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu