Telefon: 22/410-001

Bodajk

10/2010. (XII. 2.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 33/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2010. XII. 4-től.
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdés b) pontban kapott felhatalmazás alapján, a 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 33/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe a melléklet lép.
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2010. december 2.
 
 
 
 
       Almádi István                                              dr. Nagy Gábor
polgármester                                                    jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. december 2.
                                                                                                                dr. Nagy Gábor
                                                                                                                     jegyző
 
melléklet: melléklet a 33/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu