Telefon: 22/410-001

Bodajk

9/2010. (X. 18.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 18.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 4. §-a, hatálytalan 2010. 10. 19-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §     (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdésben a "12" szövegrész helyébe a "7" szöveg lép.
(2) A Rendelet 28. § (3) bekezdésben a "16.00" szövegrész helyébe a "17.00" szöveg lép.
 
2. § A rendelet 67. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"A Képviselő-testület - a polgármester az alpolgármester és a bizottsági elnök kivételével - minősített többséggel választhat tanácsnokot."
 
3. §      (1) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 90. §.
 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2010. október 18.
 
 
       Almádi István                                           dr. Nagy Gábor
polgármester                                                 jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. október 18.
                                                                                                             dr. Nagy Gábor
                                                                                                                  jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu