Telefon: 22/410-001

Bodajk

3/2010. (II. 26.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelettel]
 
[Hatályon kívül helyezte 11/2011. (VI. 3.) rendelet 6. §-a.
Hatálytalan 2011. 06. 03-tól.
]
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a 2010. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
 
1. A rendelet hatálya
 
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal alkot egy címet (címrend).
 
2. Általános rendelkezések
 
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi bevétele összesen 295 226 eFt a következő összetételben:
a) 12 123 eFt működési bevétel,
b) 269 952 eFt sajátos bevétel,
c) 8 201 eFt támogatás értékű működési bevétel,
d) 870 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
e) 300 eFt felhalmozási célú pénzeszköz,
f) 2 978 eFt hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés,
g) 802 eFt előző évi pénzmaradvány átvétel.
(2)1 Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi kiadása összesen 310 226 eFt a következő összetételben:
a) 86 161 eFt személyi jellegű kiadás,
b) 22 697 eFt munkaadókat terhelő járulék,
c) 90 989 eFt dologi kiadás,
d) 57 920 eFt támogatás értékű működési kiadás,
e) 2 560 eFt működési pénzeszközátadás,
f) 23 740 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
g) 12 028eFt felújítás,
h) 4 881 eFt felhalmozás,
i) 4 250 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
j) 5 000 eFt tartalék.
 
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
 
3. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. sz. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként az 1/a. sz. melléklet, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
(4) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
4. Létszám és bérgazdálkodás
 
4. § 2010-ben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.
 
5. § (1) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton összesen 13 fő illetménye szerepel.
(2) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja is. E szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez (díjak, címek) járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
 
6. § (1) A városgazdálkodási szakfeladaton összesen 3 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
(2) A Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 3 fő keret-létszámhoz megfelelő bértömeg került betervezésre.
 
7. § Az Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat és a Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 1/3 – 2/3 arányban megosztva.
 
8. § A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.
 
9. § (1) Étkezési hozzájárulást a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére a költségvetés nem tartalmaz.
(2) A köztisztviselők részére a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény által kötelezően előírt cafetéria juttatás összege a költségvetésbe betervezésre került. 2010-ben a cafetéria juttatás összege 18.000 Ft/hó/fő, mely tartalmaz 25 %-os adóterhet is.
(3) Az egyéb szociális juttatásokra biztosított előirányzaton belül szükség esetén a jegyző javaslatára a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A 2010. évi költségvetési létszám-előirányzatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 
5. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai
 
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatot 6.399 eFt összegben állapítja meg. A fejlesztési feladatok az alábbiak:
a) Önkormányzati igazgatás szakfeladaton gép, berendezés beszerzés: 500 eFt.
b) Városgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton összesen 3.579 e Ft, az alábbiak szerint:
ba) ELMIB részvényvásárlás: 2.500 eFt,
bb) Fejérvíz Zrt. beruházás: 1.079 eFt.
c) Család és nővédelem szakfeladaton összesen 1.070 e Ft, az alábbiak szerint:
ca) Gép, berendezés: 70 eFt,
cb) Építési tervek: 1.000 eFt.
d) Köztemető szakfeladaton gép, berendezés: 1.250 eFt.
 
11. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 15.875 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi feladatokra:
a) Út, autópálya építés szakfeladaton Rigós út felújítás önrésze, járdaépítés: 10.000 eFt,
b) Városgazdálkodási szakfeladaton Zengő Óvoda felújítás: 2.125 eFt,
d) Fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton tómeder felújítás: 3.750 eFt.
 
6. Általános és céltartalék
 
12. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000 eFt összegben, céltartalékát 3.000 eFt összegben hagyja jóvá.
 
7. Hitel
 
13. § (1) A képviselő-testület a 15.000 eFt hiány finanszírozásának módját működési hitel felvétellel hagyja jóvá. A hitel elsősorban az Általános Iskola és a Zengő Óvoda intézmény finanszírozását - közoktatás támogatás értékű működési kiadás finanszírozását - szolgálja.
(2) A hitelművelettel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
 
8. A költségvetés végrehajtásának szabályai
 
14. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
 
15. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés terhére – 300 eFt értékhatár alatt – az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi.
(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester alkalmanként 2.000 eFt összeghatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére kifizetéseket engedélyezzen. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi.
(4) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret (fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret) terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
 
16. § Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
17. § (1) A 2010. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe.
(2) A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
 
18. § Az önkormányzat által folyósítandó támogatások és önkormányzati körön kívüli pénzeszközátadások felosztását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A támogatások a 19. § szerinti kiadásokra nyújtanak fedezetet.
 
19. § (1) Közvetlen támogatások:
a) A Móri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők:
aa) Móri TKT általános költségei,
ab) Bodajki Általános Iskola,
ac) Zengő Óvoda,
ad) Óvodavezető béréhez történő hozzájárulás,
ae) Orvosi ügyelet.
b) Építésügyi feladatok ellátására.
c) Az egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatására.
d) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tervezett kifizetéseire.
e) Versenysport támogatására.
(2) Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmazza.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedését a rendelet nem tartalmazza.
c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 862101, 862211, 862301 számú szakfeladatokon az 1. sz. mellékletben kimutatott összegben.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
(3) A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
(4) Az Egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önálló határozatban rendelkezik.
(5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.
(5) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
(6) Speciális célú támogatásokra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
 
20. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezetők saját dolgozójuk részére engedélyezhetik a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét pedig a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.
 
21. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezetők feladata.
(2) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.
(3) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követő hónapban a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmények, illetve feladatok vezetői, akik az intézmény vagy feladatok részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartják működésükhöz elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2010. július 31-ig nyújthatják be többlet-támogatási igényüket az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igények benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
 
22. § A hátralékosok felszólítását január 31-ig, illetve július 31-ig el kell végezni.
 
23. § A költségvetés a Tófürdő és a sífelvonó üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.
 
24. § (1) A Belföldi hitelállomány, kötelezettségvállalás törlesztési ütemezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A fogorvosi szolgálat költségvetését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
 
25. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatok a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.
 
26. § Az önkormányzat és intézményei nagy összegű beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
 
9. Több éves kihatással járó feladatok
 
27. § Az önkormányzat gördülő tervezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
 
28. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 
10. Záró rendelkezések
 
29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
  
 Bodajk, 2010. február 24.
 
 
     Oszlánszki Zsolt                             dr. Nagy Gábor
polgármester                                       jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. február 26.
                                                                                                              dr. Nagy Gábor
                                                                                                                   jegyző

Módosította: 6/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

 
A rendelet mellékletekkel együtt PDF formátumban innen érhető el.
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu