Telefon: 22/410-001

Bodajk

2/2010. (I. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
2/2010. (I. 28.)
rendelete
 
a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló
35/2008. (XII. 18.) rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2010. 02. 03-tól
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, továbbá 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 35/2008. (XII. 18.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a "- Beiskolázási támogatás," kötőjeles bekezdés helyébe a "- Sport- és szabadidős tevékenység támogatása," kötőjeles bekezdés lép.
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba, és 2010. február 3-án hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2010. január 27.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                              dr. Nagy Gábor
polgármester                                       jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. január 28.
                                                                                                       dr. Nagy Gábor
                                                                                                            jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu