Telefon: 22/410-001

Bodajk

39/2009. (XII. 17.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
39/2009. (XII. 17.)
rendelete
 
a gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 3. §-a.
Hatálytalan 2010. január 4-tól.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére - a gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 4. §-a hatályát veszti.
 
 
2. §
 
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
 
 
3. §
 
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. január 4-én hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. december 16.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                               dr. Nagy Gábor
polgármester                                        jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. december 17.
                                                                                                         dr. Nagy Gábor
                                                                                                               jegyző
 

 
melléklet
1. melléklet a 30/2008. (XI. 27.) rendelethez
 
 
A BAK Kft. konyháján alkalmazandó étkezési térítési díjak 2010. január 1-jétől
 
 
Norma összege
(Ft/adag/fő)
Fizetendő térítési díj
norma + 25 % ÁFA
(Ft/adag/fő)
   Óvoda
(tízórai, ebéd, uzsonna)
305 380
   Menza
(ebéd)
252 315
   Napközi
(tízórai, ebéd, uzsonna)
402 500
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu