Telefon: 22/410-001

Bodajk

37/2009. (XII. 17.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
37/2009. (XII. 17.)
rendelete
 
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 31/2008. (XII. 18.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2010. január 4-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 31/2008. (XII. 18.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) A közüzemi víziközműről szolgáltatott ivóvíz díja az eltérő szolgáltatási tartalomra tekintettel:
a) termelői díj: 256 Ft/m3 + ÁFA,
b) lakossági díj: 223 Ft/m3 + ÁFA,
c) közületi díj: 336 Ft/m3 + ÁFA,
d) intézményi díj: 256 Ft/m3 + ÁFA.
 
(2) A csatornaszolgáltatás díja az eltérő szolgáltatási tartalomra tekintettel:
a) lakossági fogyasztás esetén: 340 Ft/m3 + ÁFA,
b) közületi fogyasztás esetén: 394 Ft/m3 + ÁFA.
 
(3) A szippantmány díja: 1.075 Ft/m3 + ÁFA."
 
 
2. §
 
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. január 4-én hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. december 16.
 
 
   Oszlánszki Zsolt                             dr. Nagy Gábor
polgármester                                       jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. december 17.
                                                                                                         dr. Nagy Gábor
                                                                                                             jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu