Telefon: 22/410-001

Bodajk

32/2009. (IX. 30.) R

Bodajk Város Önkormányzat
32/2009. (IX. 30.)
rendelete
 
a közművelődésről
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) "a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" szóló 1997. évi. CXL. tv. 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel "a helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - a közművelődésről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
Az Önkormányzat kötelező feladatainak körében - a felmerülő igények figyelembe vételével, anyagi és egyéb lehetőségei függvényében, figyelemmel az igénybevevők anyagi és egyéb hozzájárulásának lehetőségére - támogatja a közművelődési tevékenységeket, tiszteli és ápolja a közművelődési hagyományokat. A támogatás általános formája, módja és mértéke a következő:
- képzés, előadás, bemutató, foglalkozás, összejövetel, rendezvény helyszínének biztosítása az Önkormányzat lehetőségeihez mérten, továbbá a szervezésben való közreműködés,
- tájékoztató, felhívás, hirdetmény közzététele, terjesztés támogatása,
- kiadvány, könyv megjelentetésének, terjesztésének támogatása,
- helyi újságban, televízióban, a város honlapján tájékoztatás, tudósítás közzététele eseményekről, pályázatokról, fejlesztésekről,
- az Önkormányzat éves rendezvénytervében a közművelődéssel összefüggő rendezvények számbavétele és közzététele,
- a lakosság és önszerveződő közösségei, valamint a társadalmi szervezetek, vállalkozók bevonása a közművelődési tevékenység szervezésébe,
- kitüntető díj, cím alapítása, adományozása külön rendeletben foglaltak szerint,
- anyagi támogatás az Önkormányzat költségvetési lehetőségeinek függvényében,
- közművelődési célt is szolgáló fejlesztések, beruházások megvalósítása.
 
 
2. §
 
A közművelődési tevékenység formái alapján az önkormányzati támogatás különleges formája, módja és mértéke a következő:
a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése körében:
- közreműködés az igények felmérésében,
- kapcsolattartás a közreműködő személyekkel, intézményekkel.
b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása körében:
- helytörténeti gyűjtemény elhelyezésében, megőrzésében, gazdagításában, megismertetésében való közreműködés,
- helytörténet tudományos feldolgozásának támogatása,
- helyi szokások (népszokások) megismerésének, felelevenítésének támogatása,
- helyi médiákban közművelődéssel összefüggő írások, művek ismertetése, megjelentetése,
- művészek, tudósok tevékenységének támogatása, megismerésük elősegítése,
- egyházak közművelődési célú tevékenységének támogatása,
- a város megismertetése az országos és nemzetközi közvéleménnyel.
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása körében:
- helyi, nemzeti, nemzetközi ünnepek, megemlékezések megtartása,
- helyi ünnepségeken a közművelődést is szolgáló művek, műalkotások megjelentetése, felidézése,
- helyi kisebbségi szokások (népszokások) megismerésének, felelevenítésének támogatása, ezek tiszteletben tartása, ápolása,
- köztéri műalkotások létrehozásának, elhelyezésének támogatása.
d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása körében:
- alkotás, kiállítás, közönségtalálkozó helyszínének biztosítása,
- Bodajkról szóló művek megalkotásának támogatása.
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése körében:
- a lakosság és a társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek számára egymás tevékenysége megismerésének elősegítése, a részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása a közművelődést érintő döntések előkészítésében, végrehajtásában, továbbá érdekeik érvényesítésének elősegítése személyes és intézményesített kapcsolatok révén.
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése körében:
- testvértelepülési és egyéb hazai, nemzetközi kapcsolatok kiépítésének, ápolásának támogatása.
g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása körében:
- városi szintű, a lakosság érdeklődésére számot tartó események, rendezvények támogatása,
- az anyagi és egyéb feltételek biztosítása, javítása.
h) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása körében:
- lehetőségek felkutatásában való közreműködés,
- pályázati források igénybevétele.
 
 
3. §
 
Az Önkormányzat közösségi színtérként az alábbi intézmények, létesítmények működtetésében, üzemeltetésében közreműködik:
- Polgármesteri Hivatal,
- Városi Könyvtár,
- volt Mozi ingatlan,
- Városi Sportközpont,
- Tófürdő és közvetlen környezete,
- Tómalom épülete,
- Bodajki Általános Iskola,
- Zengő Óvoda.
 
 
4. §
 
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását a képviselő-testület döntései alapján a polgármester irányítja, és a közművelődéssel foglalkozó bizottság felügyeli.
 
(2) A város közművelődési tevékenységeinek anyagi forrását az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
 
 
5. §
 
Közművelődési feladatainak ellátása érdekében az Önkormányzat együttműködik minden olyan természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, intézménnyel, a város önszerveződő közösségeivel, amelyek elősegítik a közművelődési feladatok ellátását.
 
 
6. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba.
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közművelődésről szóló 20/1998. (XII. 5.) ÖKR. sz. rendelet, valamint a módosításáról szóló 14/1999. (V. 1.) ÖKR. sz. rendelet.
 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
 
Bodajk, 2009. szeptember 30.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                dr. Nagy Gábor
polgármester                                         jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. szeptember 30.
                                                                                                                dr. Nagy Gábor
                                                                                                                    jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu