Telefon: 22/410-001

Bodajk

31/2009. (IX. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
31/2009. (IX. 30.)
rendelete
 
önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. tv. 28/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel "a helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
Önkormányzati hatósági ügyben az ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal. Ez nem vonatkozik arra az ügyre, amely esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét.
 
 
2. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 4/2009. (II. 26.) rendelet.
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
 
Bodajk, 2009. szeptember 30.
 
 
   Oszlánszki Zsolt                                   dr. Nagy Gábor
polgármester                                             jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. szeptember 30.
                                                                                                              dr. Nagy Gábor
                                                                                                                     jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu